Bomenkap voor 70 parkeer­plaatsen bij nieuw semi­nar­hotel


Vragen van het Statenlid F. Zoon

Indiendatum: aug. 2019

Inleiding

Mariënheuvel is een landgoed en rijksmonument dat verscholen ligt in het bos. Het plan is om het voormalige klooster om te bouwen tot seminarhotel. Op dit moment ligt er een ontwerp-omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeente Heemstede ter inzage om dit plan ruimtelijk mogelijk te maken. [1][2] De locatie ligt in NNN-beschermd gebied (Natuurnetwerk Nederland, voorheen EHS) en nabij (circa 350m loopafstand) bushaltes.

Extra parkeerruimte voor bezoekers wordt gevonden in het kappen van bomen, in een gebied van 3.860m2. Hierbij wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid van 34 naar 104. Dit aantal is gebaseerd is op de gemeentelijke regel van 1,5 parkeerplaats per hotelkamer. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geeft aan dat het vergroten van het parkeerterrein een grote ruimtelijke impact heeft.

De NNN die verloren gaat door verstedelijking, wordt op het terrein gecompenseerd door de nog niet begrensde ruimtes langs de gebouwen toe te voegen aan NNN.

Vragen

1. Klopt het dat er 76 bomen in het NNN-gebied gekapt worden voor de aanleg van extra parkeerplaatsen?

2. Kunt u aangeven op welke manier de provincie betrokken is bij het project en of de provincie advies heeft gegeven?

3. Kunt u expliciet uitleggen hoe de toets heeft plaatsgevonden om af te wijken van de verbodsbepaling in artikel 19, lid 3 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) dat geen ontwikkelingen in het NNN zijn toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied?

4. Is er onderzoek gedaan om bezoekers via openbaar vervoer, pendelbus of fiets naar de seminarlocatie te laten komen? Zo, nee kunt u uitleggen of dat alsnog gedaan wordt?

5. Bent u ermee bekend dat Royal Haskoning DHV in haar notitie ‘Verkeersonderzoek Mariënheuvel’ uitkomt op 68 benodigd aantal parkeerplaatsen in plaats van 104 en daarbij uitgaat van de CROW-normen 2012?

6. Deelt u de opvatting van de Partij voor de Dieren dat de gemeentelijke 1,5x parkeerplaats-regel niet van toepassing zou moeten zijn?

7. In de plannen wijkt natuur voor parkeerplaatsen. Wat is de reden dat parkeerplaatsen niet worden gepositioneerd buiten NNN begrenst gebied, bijvoorbeeld in het gebied dat nu voor compensatie wordt gebruikt?

8. Is de natuurcompensatie van dezelfde kwaliteit en type als de natuur die verloren gaat?

9. Deelt GS de opvatting van de Partij voor de Dieren dat bij het anders inrichten van het terrein en bij een andere manier van vervoer, er geen bomenkap nodig is en bestaande natuur behouden blijft?

10. Bent u bereid om met de gemeente en de initiatiefnemer in overleg te gaan om de onnodige bomenkap tegen te houden, en zo nodig de gemeente een aanwijzing te geven om de wijziging van het bestemmingsplan die de bomenkap mogelijk maakt terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 15 okt. 2019

Inleiding

Mariënheuvel is een landgoed en rijksmonument dat verscholen ligt in het bos. Het plan is om het voormalige klooster om te bouwen tot seminarhotel. Op dit moment ligt er een ontwerp-omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeente Heemstede ter inzage om dit plan ruimtelijk mogelijk te maken. [1][2] De locatie ligt in NNN-beschermd gebied (Natuurnetwerk Nederland, voorheen EHS) en nabij (circa 350m loopafstand) bushaltes.

Extra parkeerruimte voor bezoekers wordt gevonden in het kappen van bomen, in een gebied van 3.860m2. Hierbij wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid van 34 naar 104. Dit aantal is gebaseerd is op de gemeentelijke regel van 1,5 parkeerplaats per hotelkamer. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geeft aan dat het vergroten van het parkeerterrein een grote ruimtelijke impact heeft.

De NNN die verloren gaat door verstedelijking, wordt op het terrein gecompenseerd door de nog niet begrensde ruimtes langs de gebouwen toe te voegen aan NNN.

1 https://zoek.officielebekendma...

2https://gemeenteraad.heemstede...

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1: Klopt het dat er 76 bomen in het NNN-gebied gekapt worden voor de aanleg van extra parkeerplaatsen?

Antwoord 1: Ja. Wij hebben van de gemeente begrepen dat een kapvergunning is aangevraagd voor 76 bomen, waarvan ongeveer de helft als ecologisch waardevol is te beschouwen; de andere helft zou in het kader van regulier onderhoud al worden verwijderd. De gemeente sluit met de nieuwe eigenaar een overeenkomst waarin is opgenomen dat deze een beheerplan opstelt voor de compensatie van de ecologisch waardevolle bomen. Wij hebben de gemeente er voorts op gewezen dat zij voor het kappen van bomen in het kader van de Wet Natuurbescherming contact dienen op te nemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Dat heeft de gemeente inmiddels gedaan.

Vraag 2: Kunt u aangeven op welke manier de provincie betrokken is bij het project en of de provincie advies heeft gegeven?

Antwoord 2: Wij hebben het project in de initiatieffase in 2018 ambtelijk besproken met de gemeente. Daarbij hebben wij aangegeven onder welke voorwaarden het project niet strijdig zou zijn met artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), waarin de planologische bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd. Overigens is daarna (januari 2019) artikel 19 van de PRV aangepast, waarbij onder meer per deelgebied van het NNN de wezenlijke kenmerken en waarden zijn beschreven. Na de terinzagelegging bleek dat de gemeente de ruimtelijke onderbouwing en het ecologisch onderzoek daar niet op heeft aangepast. Wij hebben de gemeente hierop aangesproken. Naar onze mening is het project echter niet strijdig met artikel 19 van de PRV, zie ons antwoord op vraag 3.

Vraag 3: Kunt u expliciet uitleggen hoe de toets heeft plaatsgevonden om af te wijken van de verbodsbepaling in artikel 19, lid 3 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) dat geen ontwikkelingen in het NNN zijn toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied?

Antwoord 3: Voor wat betreft de wezenlijke kenmerken en waarden gaat het hier om stinseplanten, bosvogels (met name holenbroeders), en mogelijk boommarters. Wij gaan hierna afzonderlijk op deze aspecten in.

Significante aantasting van de stinsenplanten wordt voorkomen door op twee plaatsen aansluitend op de bestaande groeiplaatsen van Mariënheuvel nieuwe groeiplaatsen te realiseren. Effecten op de bosvogels zijn, aldus het ecologisch onderzoek van Bureau Els en Linde, dat bij de ruimtelijke onderbouwing is gevoegd, niet te verwachten als de holle bomen behouden blijven. Wij gaan er van uit dat de nieuwe eigenaar hiermee rekening houdt in het beheerplan dat hij dient op te stellen voor de vervanging van de waardevolle bomen. Ook moet terughoudend worden omgegaan met verlichting. De gemeente geeft aan dat in een bijlage ‘Detaillering parkeerplaats’ die bij de vergunning wordt gevoegd, staat dat er houten verlichtingspalen met bewegingssensoren komen. Deze komen alleen op het eerste deel van de parkeerplaats. De verlichting is laag en gericht op de grond. Marters zijn in het gebied niet waargenomen, waardoor significante effecten niet aannemelijk zijn.
De afname van het oppervlak NNN door verharding bedraagt 2.383 m2. Dit wordt gesaldeerd door voor 2.600 m2 grond rondom het hoofdhuis van Mariënheuvel aanwijzing als NNN door de provincie planologisch mogelijk te maken.
Per saldo leidt de realisering van de parkeerplaatsen hiermee niet tot significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, noch tot vermindering van het oppervlak of de samenhang van het NNN. Er is dus geen sprake van een afwijking van artikel 19 lid 3 van de PRV.

Vraag 4: Is er onderzoek gedaan om bezoekers via openbaar vervoer, pendelbus of fiets naar de seminarlocatie te laten komen? Zo, nee kunt u uitleggen of dat alsnog gedaan wordt?

Antwoord 4: De initiatiefnemer heeft daar geen onderzoek naar gedaan. Hij gaat uit van een (inter)nationale clientèle. De ervaring leert dat een deel hiervan met pendelbusjes vanaf Schiphol naar het seminarhotel zal worden gebracht en de overige bezoekers grotendeels met een auto komen.

Vraag 5: Bent u ermee bekend dat Royal Haskoning DHV in haar notitie ‘Verersonderzoek Mariënheuvel’ uitkomt op 68 benodigd aantal parkeerplaatsen in plaats van 104 en daarbij uitgaat van de CROW-normen 2012?[3]

Antwoord 5: Ja.

Vraag 6: Deelt u de opvatting van de Partij voor de Dieren dat de gemeentelijke 1,5x parkeerplaats-regel niet van toepassing zou moeten zijn.

Antwoord 6: Nee. Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen is de nota Parkeernormen van de gemeente Heemstede het vigerend beleid. Wij gaan er van uit dat de gemeente hierbij correcte uitgangspunten hanteert.

Vraag 7: In de plannen wijkt natuur voor parkeerplaatsen. Wat is de reden dat parkeerplaatsen niet worden gepositioneerd buiten NNN begrensd gebied, bijvoorbeeld in het gebied dat nu voor compensatie wordt gebruikt?

Antwoord 7: Het is niet mogelijk hier een zorgvuldig ingepaste parkeerplaats aan te leggen die recht doet aan de cultuurhistorische waarde van het hoofdgebouw, dat de status van Rijksmonument heeft. Wel is nagegaan of er andere, bestaand of nieuw aan te leggen, locaties zijn voor het parkeren. Onder meer is gekeken naar de bestaande parkeerplaatsen bij het restaurant Groenendaal, de speeltuin Linneaushof en het gebouw Thagaste op Mariënheuvel. Ook is gekeken of een parkeerplaats bij de voormalige gemeentelijke kwekerij kan worden aangelegd. Deze plekken liggen echter te ver van het seminarhotel of zijn te klein om hiervoor in aanmerking te komen.

Vraag 8: Is de natuurcompensatie van dezelfde kwaliteit en type als de natuur die verloren gaat?

Antwoord 8: Ja.

Vraag 9: Deelt GS de opvatting van de Partij voor de Dieren dat bij het anders inrichten van het terrein en bij een andere manier van vervoer, er geen bomenkap nodig is en bestaande natuur behouden blijft?

Antwoord 9: Ja. Het plan voldoet echter, mede naar aanleiding van ons overleg erover in de initiatieffase, aan de bepalingen van de PRV. Wij hebben daarom geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen.

Vraag 10: Bent u bereid om met de gemeente en de initiatiefnemer in overleg te gaan om de onnodige bomenkap tegen te houden, en zo nodig de gemeente een aanwijzing te geven om de wijziging van het bestemmingsplan die de bomenkap mogelijk maakt terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 10: Nee, wij zien hier geen aanleiding toe, aangezien het plan voldoet aan de bepalingen van de PRV.

[3] https://gemeenteraad.heemstede...


Wij staan voor:

Interessant voor jou

De provincie als medefinancierder levend koken rivierkreeften

Lees verder

Het gewelddadig doden van een damhert in Zandvoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer