Bomenkap Bergen aan Zee


Indiendatum: 10 mrt. 2023

Inleiding
Op 26 januari 2023 is in de gemeente Bergen een motie aangenomen voor het organiseren van een dialoogtafel[1] over de kap van 16.2 ha bos bij Bergen aan Zee. Deze beoogde kap van dit bos wordt uitgevoerd mede om de verzuring door stikstof te mitigeren en moet voldoen aan de Bossenstrategie Noord-Holland[2] van Noord-Holland.

Over dit proces heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

Vragen

  1. De Bossenstrategie zegt dat compensatie in Noord-Holland niet volledig mogelijk is. Is de compensatie van deze bomen geregeld? Betreft het hier ook 16.2 ha nieuw bos van dezelfde kwaliteit binnen onze provincie?

  2. Is er een koppeling tussen daadwerkelijke compensatie en de kap? Met andere woorden, wordt pas overgegaan tot kap, nadat de compensatie daadwerkelijk uitgevoerd is?

  3. De kap is deels een stikstofmaatregel en staat los van de stikstof-bronaanpak. Is dit plan onderdeel van de PPLG maatregelen?

  4. Hoe verhoudt zich het onderzoek dat uitgevoerd wordt bij Schoorl t.o.v. deze bomenkap bij Bergen aan Zee? Worden de uitkomsten van het onderzoek betrokken bij alle werkzaamheden die beschreven staan in de Bossenstrategie?

  5. Kunt u aangeven in hoeverre het areaal bos in Noord-Holland groeit (door aanplant) of daalt (door beoogde kap)?

  6. Een reden van de kap is mede aantasting door honingzwam, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor recreanten. Heeft u overwogen om het bos af te sluiten voor recreatie in verband met de veiligheid?

  7. Is de provincie betrokken bij de dialoogtafel van gemeente Bergen? Zo ja, op welke manier?


[1] https://www.raadbergen-nh.nl/V...

[2] https://www.noord-holland.nl/O...

Indiendatum: 10 mrt. 2023
Antwoorddatum: 11 apr. 2023

Bomenkap in Bergen aan Zee NoordHolland - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Inleiding vragen

Op 26 januari 2023 is in de gemeente Bergen een motie aangenomen voor het organiseren van een dialoogtafel[1] over de kap van 16.2 ha bos bij Bergen aan Zee. Deze beoogde kap van dit bos wordt uitgevoerd mede om de verzuring door stikstof te mitigeren en moet voldoen aan de Bossenstrategie Noord-Holland[2] van Noord-Holland.

Over dit proces heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

Inleiding antwoorden
Op 5 december 2022 hebben wij u per brief (kenmerk 1782953 / 1927631) geïnformeerd over de voortgang van de Bossenstrategie. In deze brief kunt u meer informatie vinden over de compensatieopgave (pagina 3) en de gerealiseerde bosaanplantprojecten (pagina 3 en 4).

Vragen

Vraag 1:
De Bossenstrategie zegt dat compensatie in Noord-Holland niet volledig mogelijk is. Is de compensatie van deze bomen geregeld? Betreft het hier ook 16.2 ha nieuw bos van dezelfde kwaliteit binnen onze provincie?

Antwoord 1:
Het is niet correct dat compensatie niet mogelijk is binnen onze provinciegrenzen. Wij werken eraan al het bos dat sinds 2017 binnen onze N2000-gebieden is gekapt binnen onze provinciale grenzen te compenseren (huidige opgave: 33,32 hectare). Daarvoor hebben wij een subsidieregeling voor 34 hectare openstaan [A]. Op de dag van schrijven hebben wij aanvragen
ontvangen in de Haarlemmermeer en in de gemeente Zaanstad (vijf locaties, in totaal ca. 30 hectare). Wij verwachten komende tijd meer aanvragen te ontvangen.

In onze Natura 2000-gebieden staat tot 2027 nog 26,26 hectare boskap op de planning (waaronder dus de 16.2 hectare in het Lange Vlak in Bergen). In totaal verwachten wij tot 2027 een totale compensatieopgave van 59,78 hectare. Wij zijn voornemens deze hectaren binnen de provincie te compenseren.

Het te kappen bos in Bergen is een monotoon naaldbos (bestaande uit corsicaanse dennen). Voor het nieuwe compensatiebos hebben wij in de subsidieregeling de verplichting opgelegd om minimaal 80 procent aan te planten met autochtone inheemse soorten. Ook wordt het plantplan
ter toetsing gevraagd. We gaan dus geen bos aanplanten van dezelfde (monotone) kwaliteit/opbouw.

Vraag 2:
Is er een koppeling tussen daadwerkelijke compensatie en de kap? Met andere woorden, wordt pas overgegaan tot kap, nadat de compensatie daadwerkelijk uitgevoerd is?

Antwoord 2: Nee, omwille van Natura 2000-maatregelen is het niet altijd mogelijk om te wachten met kap totdat de compensatie al is uitgevoerd. Zie hiervoor pagina 9 en 10 van de Bossenstrategie [B]: “Om stikstofgevoelige natuur, zoals heide en hoogveen, te herstellen en Vogel- en Habitatrichtlijndoelen te realiseren is het soms noodzakelijk om in Natura 2000-gebieden bos om te zetten in andere typen natuur. Het gaat, op basis van maatregelen die in Natura beheerplannen zijn uitgewerkt, in totaal
om ongeveer 3400 hectare bos tot 2030.

Een deel van deze bossen is al gekapt en een deel moet nog worden gekapt. Momenteel is in de Wet Natuurbescherming opgenomen dat voor deze boskap in het kader van Natura 2000 een uitzondering geldt van de herplantplicht. Omdat ontbossing leidt tot verlies van koolstofopslag en
maatschappelijke onrust gaan we de ontbossing met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2017) volledig compenseren met bosaanleg.“

Vraag 3:
De kap is deels een stikstofmaatregel en staat los van de stikstof-bronaanpak. Is dit plan onderdeel van de PPLG maatregelen?

Antwoord 3:
Zie ook antwoord 2. De reden van de boskap is het herstellen van de dynamiek op de natuur achter deze bossen (het “lange vlak”). Deze natuur is ernstig aangetast door de effecten van stikstofneerslag en het ontbreken van dynamiek. Deze effecten kunnen grotendeels hersteld worden door deze maatregel. Het behalen van de Natura 2000-doelstellingen is één van de
centrale opgaven binnen het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Deze maatregel betreft zodoende eveneens een PPLG-maatregel.

Vraag 4:
Hoe verhoudt zich het onderzoek dat uitgevoerd wordt bij Schoorl t.o.v. deze bomenkap bij Bergen aan Zee? Worden de uitkomsten van het onderzoek betrokken bij alle werkzaamheden die beschreven staan in de Bossenstrategie?

Antwoord 4:
Ja. Met het compromis rondom het burgerinitatief ‘Stop de Boskap’ is afgesproken om het in 2020-2021 gekapte dr. Van Steijnbos aanvullend te monitoren. De resultaten van deze monitoring zijn voor zover mogelijk beoordeeld en worden beschreven in de evaluatie van het Natura 2000-
beheerplan Schoorlse Duinen. Deze uitkomsten zijn ook meegenomen in de concept-Natuurdoelanalyses voor de duingebieden Schoorlse Duinen en Noordhollands duinreservaat. Uit de concept-Natuurdoelanalyses volgt dat - naast bronmaatregelen om de achtergronddepositie terug te dringen - het noodzakelijk blijft om “natuurlijke processen zo veel mogelijk ruimte te
geven”.

Vraag 5:
Kunt u aangeven in hoeverre het areaal bos in Noord-Holland groeit (door aanplant) of daalt (door beoogde kap)?

Antwoord 5:
Qua kap/compensatie: zie antwoord 1 voor kap die heeft plaatsgevonden en de wijze waarop we dit compenseren.

Qua uitbreiding: sinds de vaststelling van de Bossenstrategie hebben wij 36 hectare bos buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) geplant. Ook is er 9 hectare binnen het NNN geplant (zie voor locaties de brief met kenmerk 1782953 / 1927631). Voor komende jaren staan er verschillende
bosuitbreidingsprojecten op de planning (zowel binnen- als buiten het NNN).

Vraag 6:
Een reden van de kap is mede aantasting door honingzwam, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor recreanten. Heeft u overwogen om het bos af te sluiten voor recreatie in verband met de veiligheid?

Antwoord 6:
Nee. Door de honingzwamaantasting zullen de bossen in de komende jaren sowieso afsterven. Met de kap wordt dit moment naar voren gehaald. Er is geen veiligheidsvraagstuk door de honingzwam. De bomen langs de paden worden regelmatig op veiligheid gecontroleerd en waar nodig verwijderd. Het is niet toegestaan buiten de paden te komen, waar mogelijk bomen kunnen instorten.

Vraag 7:
Is de provincie betrokken bij de dialoogtafel van gemeente Bergen? Zo ja, op welke manier?

Antwoord 7:
Ja, de provincie was op 28 maart 2023 ambtelijk vertegenwoordigd bij de dialoogtafel en was één van de partijen die actief deelnam aan de dialoog.

[1] https://www.raadbergen-nh.nl/V...

[2] https://www.noord-holland.nl/O...

[A] Boscompensatie Noord-Holland 2023, subsidie - Provincie Noord-Holland

[B] pdf (overheid.nl)

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over toestemming GS om de stadsduif met een luchtbuks te doden

Lees verder

Vragen over vier ontwerp-beheerplannen Natura 2000-gebied in Laag Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer