Ruimte voor zonne-akkers


23 juni 2014

De Partij voor de Dieren heeft zich ingezet voor zonne-akkers. In de vergadering van Provinciale Staten van 23 juni 2014 heeft de partij via een motie Gedeputeerde Staten gevraagd een voorstel uit te werken hoe zonne-akkers ingepast kunnen worden in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

De Provinciale Ruimtelijke Verordening gaat al wel uitgebreid in op windturbines, maar bevat nog geen ruimtelijk beleid voor zonne-akkers. Dit is een gemis, omdat er meerdere ondernemers zijn met plannen voor grootschalige opwekking van zonne-energie in Noord-Holland. Maar de provincie verbiedt het nu. Het grootschalig plaatsen van zonnepanelen kan op weiden, maar ook op braakliggende bouwgrond. Een goed ruimtelijk beleid helpt deze ondernemers en helpt de productie van duurzame energie. Wanneer zonne-akkers worden gerealiseerd rondom Schiphol levert dit tevens een bijdrage aan de vliegveiligheid.