Opstellen ruim­telijk beleid voor zonne-akkers


23 juni 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 23 juni 2014, te Haarlem, ter behandeling van de voordracht Kaderbrief 2015;

constaterende dat:
-in 2012 een motie is aangenomen tot onderzoek van zonnepanelen onder andere rond start- en landingsbanen;
-de PRV uitgebreid ingaat op Windturbines;
-de PRV geen ruimtelijk beleid voor zonne-akkers bevat;

overwegende dat:
-zonne-akkers een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame energiedoelen van de provincie;
-zonne-akkers een ruimtelijke impact hebben;

van mening dat:
-met zonne-akkers meerdere doelen te behalen zijn, zoals vliegveiligheid en duurzame energie;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

-een voorstel uit te werken hoe zonne-akkers ingepast kunnen worden in de PRV;
-een lijst op te stellen waar zonne-akkers kansrijk zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PartijvoordeDieren, VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, SP, CU/SGP, ONH, 50plus, PVV, OBP

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer