Onderzoek naar land­bouwgif in relatie tot halen doelen KRW


2 juni 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 juni 2014, te Haarlem, ter behandeling van de startnotitie Watervisie 2021;

constaterende dat:

- de OESO constateert dat de standaarden die het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) anders zijn dan de standaarden voor water kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW);
-de norm voor gewasbeschermingsmiddelen wordt nog regelmatig overschreden (Compendium voor de Leefomgeving);
-de norm voor het voor bijen giftige imidacloprid ook in Noord-Holland regelmatig wordt overschreden;

overwegende dat:

- Noord-Holland veel bollenteelt heeft dat gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- te onderzoeken of een plan van aanpak gewasbeschermingsmiddelen nuttig is om de doelen voor de KRW te halen;
- te onderzoeken wat de consequenties zijn voor het halen van de doelen van de KRW dat het CTGB niet toetst op KRW standaarden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, ONH, 50plus, CU/SGP

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer