Niet verlagen doelen in Water­visie 2021


2 juni 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 juni 2014, te Haarlem, ter behandeling van de startnotitie Watervisie 2021;

constaterende dat:
-het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt dat met het huidige beleid 35% van de doelen van de Kaderrichtlijn Water gehaald zal worden in 2027;
- de OESO constateert dat Nederland weinig ambities heeft met de Kaderrichtlijn Water;

van mening dat:
- doelverlagingen in de Watervisie 2021 niet aan de orde mogen zijn;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- bij te dragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water;
- geen ruimte te bieden aan doelverlagingen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, CU/SGP, ONH

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer