Kruitbos op KNSF-terrein behouden en begrenzen als EHS


3 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 3 februari 2014, te Haarlem, ter behandeling van de Statenvoordracht vaststelling Provinciale Ruimtelijke Verordening;

constaterende dat:

- het zogenoemde Kruitbos op het KNSF terrein bij Muiden 80 beschermde soorten waarvan 8 rode lijst soorten herbergt;

- het Kruitbos waarschijnlijk essentieel is voor het behoud van de meervleermuis (instandhoudingsdoel naastgelegen Natura 2000 gebied);

overwegende dat:

- binnen de gemaakte afspraken het behoud van het Kruitbos mogelijk is;

van mening dat:

- het Kruitbos zoveel mogelijk behouden moet blijven;

- het Kruitbos van toegevoegde waarde zou zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

- de mogelijkheden te onderzoeken om het Kruitbos op het KNSF terrein te behouden en te begrenzen als Ecologische Hoofdstructuur;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, OuderenpartijNH, SP, GroenLinks, CU/SGP, FractieBoer

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, PVV, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer