Amen­dement bestaande functies in PRV


3 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 3 februari 2014

ter behandeling van de voordracht vaststelling Provinciale Ruimtelijke Verordening,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de tekst van artikel 1:

“Artikel 1 Algemene bepalingen

1 Onder bestaande functies en bebouwing worden begrepen:

a. functies en bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig aanwezig zijn of op het tijdstip van inwerkingtreding van dezeverordening een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend of kan worden verleend;

b. functies en bebouwing die kunnen worden toegestaan op grond van onherroepelijke besluiten van gedeputeerde staten of provinciale staten op het moment van inwerkingtreding van deze verordening of;

c. het vervangen van rechtmatig aanwezig zijnde bebouwing door bebouwing van gelijke aard, omvang en karakter.

2 In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid is sprake van nieuwe functies en nieuwe

bebouwing, daaronder begrepen uitbreiding van bestaande functies en bestaande bebouwing, tenzij anders is bepaald.”

te vervangen door de tekst:

“Artikel 1 Algemene bepalingen

1 Onder bestaande bebouwing worden begrepen:

a. bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig aanwezig is of op het tijdstip van inwerkingtreding van dezeverordening een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend of kan worden verleend;

b. bebouwing die kan worden toegestaan op grond van onherroepelijke besluiten van gedeputeerde staten of provinciale staten op het moment van inwerkingtreding van deze verordening of;

c. het vervangen van rechtmatig aanwezig zijnde bebouwing door bebouwing van gelijke aard, omvang en karakter.

2 In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid is sprake van nieuwe

bebouwing, daaronder begrepen uitbreiding van bestaande bebouwing, tenzij anders is bepaald.”;

Toelichting

In de voorgestelde wijziging is uit artikel 1 de tekst “bestaande functies en bestaande bebouwing” consequent teruggebracht tot “bestaande bebouwing”. Indiener constateert dat het college in de voordracht geen definitie heeft opgenomen van het begrip ‘bestaande functie’, het is daarmee onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Het college heeft niet gemotiveerd waarom het begrip ‘bestaande functie’ zou moeten worden toegevoegd. In de PRVS komt dat begrip niet voor. Indiener is van mening dat in de PRV geen onduidelijke begrippen moet staan, zeker niet zonder onderbouwing.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, 50plus, CU/SGP, OBP, FractieBoer

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer