Verlagen aantal geborgde zetels in water­schap


23 juni 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 23 juni 2014, te Haarlem, ter behandeling van de motie geborgde zetels;

constaterende dat:
-D66, PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in een initiatiefvoorstel de geborgde zetels voor de volgende waterschap verkiezingen terug willen brengen naar het wettelijke minimum van 7;
-de provincie Zuid-Holland voor effectuering in het Hoogheemraadschap Rijnland afhankelijk is van de provincie Noord-Holland;

overwegende dat:
-het primaat om het initiatief te nemen bij Zuid-Holland ligt omdat het grootste deel van Rijnland in deze provincie ligt;

van mening dat:
-de ondemocratische geborgde zetels tot een minimum moeten worden beperkt;
-het Zuid-Hollandse initiatiefvoorstel een goede basis vormt om het waterschapsreglement van Rijnland aan te passen;

gehoord de discussie,

besluiten:
-mee te werken aan het effecturen van het eventuele besluit van de Provincie Zuid Holland;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
-mee te werken aan het effectueren van het eventuele besluit van de Provincie Zuid Holland;

verzoeken de Statengriffier:
-deze motie ter informatie door te geleiden naar Provinciale Staten en het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, D66, PvdA, ONH, 50plus, CU/SGP, OBP

Tegen

CDA, PVV, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer