Amen­dement schrappen tranche 2 en 3 uit Kader­brief 2015


23 juni 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 23 juni 2014

ter behandeling van de voordracht Kaderbrief 2015,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:
- in besluit 1 toe te voegen aan het eind van de zin na het jaartal “2015”: , met uitzondering van uitgangspunt c;
- besluit 6 te schrappen;
- een nieuw besluit 6 toe te voegen: ‘het college op te dragen operatie ‘Stofkam 2’ uit te voeren, inhoudende een andere en beter gemotiveerde invulling van de taakstelling van 6,6 miljoen euro vanaf 2016 en 12,6 miljoen euro vanaf 2017 bij de begroting 2015‘.

Toelichting
Indieners beogen met dit amendement de voorgenomen bezuinigingen zoals beschreven in de bijlage 2 van de Kaderbrief 2015 niet te effectueren. Het college heeft nagelaten te motiveren waarom deze specifieke bezuinigingen noodzakelijk zijn. In bijlage 2 beschreven bezuinigingen kunnen gezien worden als kerntaken van de provincie. Indieners constateren dat natuur, milieu, monumentenzorg en culturele infrastructuur kerntaken van de provincie zijn en dat de genoemde bezuinigingen onderdeel van die kerntaken (kunnen) zijn.

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota in Provinciale Staten bleek dat er geen meerderheid was te vinden voor de keuze van één van de vier daarin gepresenteerde profielen met betrekking tot de taakstelling. Het college gaat in de kaderbrief bij de meerjarenraming voor 2016 en verder wel uit van één van deze vier profielen en ondersteunt niet langer de zogenaamde plustaken op het gebied van zorg, welzijn en cultuur vanaf 2016. Een statenmeerderheid heeft zich in 2011 juist uitgesproken voor het Loddersplusprofiel. In 2015 vinden drie decentralisaties naar de gemeenten plaats, welke gepaard gaan met forse bezuinigingen, zodat ook niet te verwachten valt dat de gemeenten op andere plustakenterreinen, zoals cultuureducatie voldoende middelen hebben om deze taken zonder ondersteuning uit te voeren. Dit achten indieners onwenselijk.

Het amendement doet geen afbreuk aan het structureel begrotingsevenwicht. Het college krijgt de opdracht operatie “Stofkam 2” uit te voeren voor de begroting 2015. In operatie Stofkam 2 worden bezuinigingen gezocht over de hele begroting. De opbrengst van operatie Stofkam 2 zal vanaf 2016 6,6 miljoen euro structureel zijn en vanaf 2017 12,6 miljoen euro structureel. Het verhogen van de opcenten wordt niet langer bij voorbaat uitgesloten, maar geldt wel expliciet als laatste redmiddel als operatie Stofkam 2 onverhoopt niet leidt tot de beoogde besparing.

Om een zachte landing mogelijk te maken kan gekeken worden of het mogelijk is de Ambitie-agenda Afsluitdijk in plaats van uit het vrij besteedbaar jaarrekeningresultaat te bekostigen uit de vrij besteedbare middelen TWIN-h en EXIN-h weginfrastructuur, en in plaats van 9,8 niet meer dan 7,6 miljoen van het vrij besteedbaar jaarrekeningresultaat te bestemmen voor de cofinanciering van Europese subsidies. De resterende gelden van het vrij besteedbaar jaarrekeningresultaat, te weten 5,9 miljoen, samen met de nog vrij besteedbare middelen TWIN-h en EXIN-h Zorg en Welzijn, te weten € 604.342, zijn dan voldoende om het jaar 2016 wat de bezuinigingstaakstelling betreft te overbruggen

R. Alberts (SP) A. E. van Liere (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, 50plus, ONH

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, OBP, CU/SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer