Kader­brief 2015 conti­nueren bijdrage Mili­eu­fe­de­ratie


23 juni 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 23 juni 2014, te Haarlem, ter behandeling van de Kaderbrief 2015;

constaterende dat:
- het college voorstelt de bijdrage aan de Milieufederatie Noord-Holland ten bedrage van € 270.000 per jaar in 2016 te beëindigen;

overwegende dat:
- milieubeheer behoort tot de wettelijke en daarmee kerntaken van de provincie;
- de activiteiten van de Milieufederatie Noord-Holland in de afgelopen 45 jaar hebben aangetoond dat de inbreng van het maatschappelijk middenveld bijdraagt aan verdere vervolmaking van het provinciaal milieubeleid;
- deze inbreng vorm geeft aan en onderdeel uitmaakt van de provin­ciale kerntaak milieubeheer;
- veel Noord-Hollanders en Noord-Hollandse maatschappelijke organisaties zich nauw betrokken voelen bij het milieu en deze betrokkenheid hebben kunnen verwoorden dankzij onder­steuning van de Milieufederatie;

van mening dat:
-het organiseren van tegenspraak behoort bij een goede overheid;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- aan te geven op welke wijze een financiële bijdrage aan het maatschappelijk middenveld voorlopig kan worden gecontinueerd als onderdeel van de kerntaak milieubeheer van de provincie, door hiervoor op de velden waarop de milieufederatie actief is, bij mobiliteit, milieu, landbouw en ruimtelijke ordening, uit de onderbesteding, en/of anderszins, een bedrag vrij te maken om daarmee de activiteiten van de Milieufederatie op deze terreinen gedurende vier jaar vanaf 2015, zeker te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, 50plus, CU/SGP, ONH

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, PVV, OBP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer