Kader­brief 2015 conti­nueren bijdrage Landschap Noord-Holland


23 juni 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 23 juni 2014, te Haarlem, ter behandeling van de Kaderbrief 2015.

Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen:

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Gelezen de Kaderbrief 2015 waarin op pag. 15 een taakstellende bezuiniging “Tranche 3”van € 6 miljoen structureel vanaf 2017 is opgenomen, waarvoor als invulling in bijlage 2, pag. 33, is opgenomen het beëindigen van de bijdrage aan het Programma Betrekken bij Groen ten bedrage van € 608.000 per jaar;

overwegende dat:
- in de op 11 maart 2013 door provinciale staten vastgestelde beleidsnota Agenda Groen op pag. 25 staat dat Landschap Noord-Holland (LNH) een additionele vergoeding oor beheer, gastheerschap en de begeleiding van vrijwilligersgroepen ontvangt en dat wij met ingang van 2014 de middelen voor vrijwilligersondersteuning (voor beheer en weidevogels) zullen overhevelen naar het Programma Betrekken bij Groen;
-in diezelfde Agenda Groen op pag. 29 staat dat wij met ingang van 2014 alleen projecten voor vrijwilligersondersteuning en natuur- en milieueducatie zullen ondersteunen als ze passen binnen dit programma en als dit programma door het IVN en alle natuurbeherende organisaties is onderschreven, en dat wij de financiering van het Programma Betrekken bij Groen beschikbaar stellen vanuit de middelen die nu beschikbaar zijn via de boekjaarsubsidies van het IVN en Landschap Noord-Holland en een additionele provinciale bijdrage;
-in de Meerjarenraming 2013-2016 van Agenda Groen voor dit Programma Betrekken bij Groen voor de jaren 2015 en 2016 een bijdrage is opgenomen van jaarlijks € 608.000;
- er geen aanwijzingen zijn dat vanaf 2017 projecten voor vrijwilligersondersteuning niet meer voldoen aan de in de Agenda Groen gestelde voorwaarden;
- via Landschap Noord-Holland 140 werkgroepen betrokken zijn bij land­schapsbeheer in Noord-Holland met 6.700 vrijwilligers die daaraan zelf veel plezier beleven en veel waardering oogsten van de gebruikers van de natuurgebieden;

roepen gedeputeerde staten op:

- aan te geven op welke wijze de financiële bijdrage aan Landschap Noord-Holland voor vrijwilligersondersteuning blijvend kan worden verankerd en gecontinueerd in de Agenda Groen die geldt als kerntaak van de provincie.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, 50plus, CU-SGP, OBP, ONH

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer