Provincie Noord-Holland zegt finan­ciële steun wildopvang toe


12 november 2019


Nu de begroting voor volgend jaar in de vergadering van Provinciale Staten op 11 november definitief is vastgesteld, is ook het geld voor opvangcentra van wilde dieren definitief verzekerd. Het bedrag van 200.000 euro is er gekomen dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren. Het is het resultaat van het stellen van kritische Statenvragen over dit onderwerp en inbreng bij de coalitieonderhandelingen.

De provincie heeft voor het jaar 2020 een bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld voor wildopvang, en voor het jaar daarop hetzelfde bedrag. Ines Kostic: “Het is weliswaar nog niet genoeg geld, aangezien de opvangcentra veel hogere kosten moeten maken. Bij de uitwerking zullen wij hier zeker op terugkomen. Maar we zijn blij dat de provincie eindelijk haar verantwoordelijkheid erkent. Het gereserveerde bedrag is een eerste succes om dieren beter te helpen. Voor het eerst in de geschiedenis van de provincie hebben we ook een Gedeputeerde Dierenwelzijn. Binnenkort gaan we nog meer plannen om dieren in de provincie te helpen aan hem voorstellen.”

De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat wilde dieren in nood door burgers, ondernemers en overheden geholpen moeten worden. Gezien de wettelijke regels, kosten, tijd, kennis en faciliteiten die nodig zijn voor het geven van hulp aan wilde dieren in nood, kunnen burgers, ondernemers en overheden die zorgplicht alleen vervullen met hulp van gespecialiseerde opvangcentra. Het gaat bijvoorbeeld om zieke of gewonde zwanen, egels, hazen en vleermuizen.

Die opvangcentra hebben het financieel moeilijk. De opvang en de verzorging van de dieren kost veel geld, terwijl er geen verplichte, structurele financiering bestaat. Daardoor zijn de opvangcentra bijna allemaal afhankelijk van incidentele giften van particulieren en gemeenten. Dat is te weinig en onzeker.

De problemen rond opvang voor in het wild levende dieren zou volgens de Partij voor de Dieren met een jaarlijkse overheidssteun van 200.000 euro (ongeveer 0,04% van de provinciale begroting) voor een deel opgelost kunnen worden.

De provincie is de meest voor de hand liggende overheidslaag om de opvangcentra voor wilde dieren te ondersteunen. Zij is immers (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming, maar ook voor de inrichting van het landelijk gebied.

De opvangcentra geven als belangrijkste redenen voor het feit dat er steeds meer wilde dieren opgevangen moeten worden onder andere de oprukkende bebouwing, asfaltering, daling van insectenaantallen, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering. “Laat dit nu net onderwerpen zijn waar de provincie ook verantwoordelijkheden draagt als het gaat om biodiversiteit, de aanleg van wegen en bebouwing. Dan hoort ze ook haar verantwoordelijkheid te nemen nu steeds meer wilde dieren daardoor in gevaar komen”, aldus Ines Kostic.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Natuur krijgt een stem door Statenleden Partij voor de Dieren

Bij zijn eerste Algemene Beschouwingen gaf fractievoorzitter Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren, gehuld in ‘natuur’, de...

Lees verder

Opnieuw successen in vervolgvergadering van Provinciale Staten

In de vergadering van Provinciale Staten van 18 november (vervolg van 11 november) is weer een aantal moties van de Partij vo...

Lees verder