Partij voor de Dieren over­handigt nieuwe gede­pu­teerde plan voor een voed­sel­re­vo­lutie


20 mei 2020

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft tijdens de PS-vergadering van 18 mei '20 een plan van aanpak voor een fundamentele verandering van ons voedselsysteem overhandigd aan de nieuwe Gedeputeerde Ilse Zaal (Landbouw, Economie, Dierenwelzijn). De actiepunten zijn samengesteld met behulp van wetenschappers van Oxford Universiteit en het Louis Bolk Instituut, en enkele pionierende boeren en ondernemers. De Partij voor de Dieren wil de provincie Noord-Holland zo inspireren om concrete stappen te zetten richting een voedselsysteem dat beter is voor mens, dier, natuur en milieu. Hier is het hele actieplan te lezen en kunnen alle video’s worden teruggekeken.

Statenlid Ines Kostic overhandigt het "Inspiratiestuk Voedselvisie" aan de nieuwe Gedeputeerde Ilse Zaal (D66), samen met het boek "Landschapspijn" van Jantien de Boer.

Afgelopen maart bracht de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland (PvdD) boeren, wetenschappers en ondernemers al bij elkaar in het Provinciehuis van Noord-Holland voor het kennissymposium “Voedselvisie: Food for Thought”. Het doel: politici, ambtenaren, bestuurders en beleidsmakers inspireren om nu echt werk te maken van positieve verandering van het huidige landbouw- en voedselsysteem. De inzichten van het symposium zijn gebundeld, door de PvdD aangevuld en in de vorm van concrete actiepunten verwerkt in een “Inspiratiestuk Voedselvisie” dat houvast kan bieden aan de provincie Noord-Holland en alle andere overheidslagen die aan de slag willen gaan met het herinrichten van ons voedselsysteem.

Zo is een concreet actiepunt het stimuleren van de overgang naar plantaardige eiwitgewassen, als de veldboon, soja en lupine. Dit levert bloemrijke akkers op en de gele kwikstaart als weidevogel. De marktkansen voor deze gewassen zijn goed. De provincie kan hierin, waar nodig, pioniers de kwetsbare eerste fase door helpen, of voedselverwerkende bedrijven koppelen aan telers.

Ook kan de provincie met een ‘Transitiefonds natuurinclusieve landbouw en groene eiwitteelt’ boeren concreet helpen de omslag te maken naar natuurinclusieve landbouw en nieuwe teelten, en hen daarmee nieuw perspectief bieden. Per saldo levert de omslag naar ecologische landbouw de maatschappij geld op én een mooi landschap, meer natuur, schoon water, voedsel uit de regio, minder dierenleed en een oplossing van het stikstofprobleem.

Trailer van het voedselsymposium


Andere voorbeelden zijn het beschikbaar stellen van bedrijfsgebouwen voor voedselpioniers, het opstellen van een overzicht van foodbedrijven die al bezig zijn en mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen, en het Noord-Holland - met haar parels van koplopers, haar kennisinstellingen en positie van zaadveredeling - op de kaart zetten als de “Green Valley” van Nederland: een provincie die uitblinkt in een duurzaam, gezond en meer plantaardig voedsel- en landbouwnetwerk.

Statenlid Kostic: “Ons voedselsysteem is stuk. Een nieuw systeem vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie. De helft van de boeren neemt al kleine stappen in de goede richting, maar wacht op steun en duidelijkheid van overheden om verdere stappen te kunnen maken. Provincies kunnen daar heel concreet bij helpen. Uiteindelijk is de omslag naar een ecologisch, duurzaam en gezond voedselsysteem beter voor boeren, dieren en onze planeet. Daarom hebben we een kant-en-klaar actieplan voor de Gedeputeerde gemaakt, die de verschillen tussen politieke partijen overstijgt en waar we uiteindelijk allemaal beter van worden."