Motie: vergroting bekendheid burgers met provin­ciaal refe­rendum, burger­ini­ti­atief en inspraak


11 november 2019

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2019, te Haarlem,

ter behandeling van de begroting 2020;

constaterende dat:

 • Gedeputeerde Staten burgerparticipatie belangrijk vinden’;
 • Noord-Hollanders sinds 2018 liet recht van initiatief tot een provinciaal referendum hebben, zoals neergelegd in de provinciale referendumverordening;
 • Noord-Hollanders ook andere mogelijkheden tot participatie hebben, zoals die uit hoofde van ‘Verordening burgerinitiatief, en de ‘Provinciale inspraakverordening’;
 • uit contacten met, en geluiden vanuit, het Noord-Hollandse electoraat is gebleken dat Noord-Hollandse burgers in onvoldoende mate bekend zijn met deze instrumenten;
 • informatie op het inspraak-gedeelte van de website van de provincie2 verouderd is, in het bijzonder het document: ‘Leden commissies 2015-2019’;

overwegende dat:

 • het geboden en waardevol is om die bekendheid van zoveel mogelijk Noord-Hollandse burgers met het referendum te vergroten, en zo de afstand tussen het bestuur en de Noord-Hollandse bevolking te verkleinen;

gehord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • de volgende vier communicatie-uitingen die bekendheid in grote mate zouden versterken te organiseren en uit te voeren;
 • de mogelijkheid tot het initiëren van een referendum, burgerinitiatief of inspraak opnemen in een (digitale) brochure en die onder Noord-Hollandse burgers verspreiden;
 • het doen van (meer) uitingen hieromtrent op sociale media; te denken valt hierbij aan een aparte website, en gebruik van de sociale media Facebook, Twitter en Instagram;
 • het opstellen en verspreiden van een infographic met wegwijzer over alle mogelijke manieren van inspraak en meedenken die Noord-Hollandse burgers t.a.v. het bestuur hebben;
 • de informatie op de website toegankelijk en up to date houden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, FvD, D66, CDA, PvdD, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO, Denk, Fractie Baljeu NH

Tegen

PvdA