Opstarten openbaar vervoer - buurt­bussen


SP, PvdD, PvdA

29 juni 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

- op 16 maart 2020 door de beperkende maatregelen inzake de aanpak van het coronavirus het openbaar vervoer in onze provincie drastisch is beperkt;
- het buurtbusvervoer in onze provincie vrijwel geheel tot stilstand is gekomen, doordat voertuigen niet voldeden - en nog niet voldoen - aan de eisen die gepaard gaan met het kunnen garanderen van 1,5 m afstand-houden;
- het buurtbusvervoer in onze provincie tot stilstand is gekomen doordat de vrijwillige chauffeurs voor een zeer groot deel vallen in de risicogroepen gezien hun leeftijd;
- het OV sinds 1 juni jl. weer is opgestart, daar waar het reguliere lijndiensten betreft die gereden worden met trein of ‘grote bussen’;
- het buurtbusvervoer daarentegen nog altijd stil ligt;
- veel van onze inwoners wonen in kernen die slechts bediend worden door een buurtbus en voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van die buurtbus

overwegende dat:

- het opstarten van het buurtbusvervoer voorzichtig gepland staat voor 17 augustus a.s. dan wel 1 september a.s.;
- het nog allerminst zeker is of het vervoer van passagiers met een buurtbus per geplande opstartdatum zal kunnen voldoen aan de beperkende maatregelen, voor wat betreft inrichting van de bus, inrichting van de dienstregeling en de gezondheidsrisico’s van passagiers en (zeker ook) chauffeurs;
- nog altijd veel kernen in onze provincie verstoken zijn van OV, ook kernen die normaal gesproken worden bediend door buurtbuslijnen;
- er door de buurtbusverenigingen, Connexxion en provincie overleg plaats vindt over de nabije toekomst van de buurtbuslijnen'

besluit het college van GS op te roepen:

- zich tot het uiterste in te spannen om, samen met de buurtbusverenigingen en Connexxion te komen tot een succesvolle en zo compleet mogelijke opstart van de buurtbuslijnen in de provincie Noord-Holland – waar nodig zal gezocht worden naar alternatieve oplossingen om vervoersmogelijkheden te kunnen garanderen;
- PS zo spoedig mogelijk te informeren over deze inspanningen en over de resultaten van die inspanningen;
- de bewoners van woonkernen, die voor het OV afhankelijk zijn van de buurtbuslijnen, een goed perspectief te bieden op het weer gebruik kunnen maken van de buurtbus,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdD, PvdA, VVD, D66, FvD, CDA, PVV, CU, 50Plus/PvdO, GL

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Gemeentelijke fusie gedragen door bevolking

Lees verder

Amendement Kaderbrief Geen groei herstel, maar groen herstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer