Gemeen­te­lijke fusie gedragen door bevolking


PvdD, FvD, PVV, SP

29 juni 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 29 juni 2020;

constaterende dat:

- Gedeputeerde Staten van plan is om in het kader van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) het herindelingsadvies Dijk en Waard met een positieve zienswijze toe te zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

overwegende dat:

- Gedeputeerde Staten in de zienswijze aangeeft dat 1/4 van de raad van Langedijk tegen is;
- Gedeputeerde Staten in de zienswijze aangeeft dat er geen meerderheid maatschappelijk draagvlak is in de dorpskernen Sint Pancras en Koedijk;
- gestreefd moet worden naar zo’n groot mogelijk draagvlak lokaal bestuurlijk, regionaal en maatschappelijk [1];

zijn van mening dat:

- gemeentelijke fusies gedragen moeten worden door (vrijwel) alle inwoners;
- fusies van gemeentes geen doel op zich moet zijn;
- andere scenario’s groter maatschappelijk draagvlak hebben;

gehoord de discussie,

verzoekt het College van Gedeputeerde Staten om:

- geen onvolprezen positieve zienswijze over het herindelingsadvies af te geven;
- een verkenning uit te (laten) voeren naar draagvlak van een grenscorrectie voor beide kernen met Alkmaar;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://www.binnenlandsbestuur...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, FvD, PVV, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, CU, GL

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Jaarrekening: FBE-Jaarverslag gelijk met Jaarrekening

Lees verder

Opstarten openbaar vervoer - buurtbussen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer