Motie Neem advies Hoor- en advies­com­missie over F1 en 'Dwingende reden van groot openbaar belang' over


9 maart 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 maart 2020 over volgen van onafhankelijk juridisch advies HAC inzake ontheffing Wet natuurbescherming Circuitpark Zandvoort

constaterende dat:

 • op aanvraag van het Circuitpark Zandvoort B.V. een ontheffing is verleend van bepalingen van de Wet natuurbescherming voor ruimtelijke ingrepen op het circuitterrein in het kader van Formule 1 -race (o.a. plaatsing van tribunes), waarbij beschermde soorten worden verstoord en hun rust- en voortplantingsgebied wordt beschadigd en vernield;
 • de provincie daarbij heeft gemotiveerd dat die ontheffing verleend kan worden omdat sprake is van een "dwingende reden van groot openbaar belang";
 • de onafhankelijke HAC heeft geconcludeerd dat het Formule 1 evenement niet als dwingende reden van groot openbaar belang mag worden aangeduid;

overwegende dat:

 • de HAC daarbij stelt dat de door GS vermeende belangen werkgelegenheid in de regio en bereikbaarheid van Zandvoort neveneffecten zijn van het private F1-evenement en deze als zodanig geen zelfstandige dwingende reden van groot openbaar belang oplevert, omdat hiervoor ook zonder het event meer effectievere, directe maatregelen zijn te nemen;
 • HAC stelt dat GS geen jurisprudentie heeft kunnen noemen die het evenement meer op een lijn kunnen stellen met de in de jurisprudentie aanvaarde dwingende redenen van openbaar belang;
 • de HAC daarom aan GS adviseert bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen, het bestreden besluit te herroepen en de aanvraag af te wijzen;
 • kwetsbare natuur, waarmee het volgens wetenschappelijke rapporten slecht gaat, dient te worden beschermd;
 • GS heeft besloten om, contrair aan dat advies, het bestreden besluit in stand te laten;
 • natuurorganisaties hebben opgeroepen om de gebieden 4 en 6 (genoemd in de aanvraag voor ontheffing) zo snel mogelijk natuurherstel te gaan verrichten;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

 • neveneffecten en private events niet onder ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ te laten vallen;
 • hat advies van de Hoor- en Adviescommissie over te nemen;
 • het voor de F1-tribunes (gebieden 4 en 6 uit de ontheffing) verstoorde gebied zo snel mogelijk te laten herstellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu NH