Motie evene­menten in Natura 2000 gebieden


Geen over­nach­tingen

9 maart 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 9 maart 2020 te Haarlem, ter bespreking van de Zienswijze Ambitiedocument Twiske-Waterland (VD-08);

constaterende dat:

  • in de provinciale Omgevingsvisie de bescherming en uitbreiding van natuur als belangrijke doelen worden gesteld;
  • het Ambitiedocument Twiske-Waterland ruimte biedt voor grootschalige evenementen;
  • het recreatiegebied het Twiske een Natura 2000 status heeft;
  • dit Natura 2000 gebied onderdeel uitmaakt van het recreatieschap Twiske-Waterland;

overwegende dat:

  • Twiske-Waterland als een van de weinige recreatiegebieden in Noord-Holland een Natura 2000 status heeft;
  • het zich daardoor onderscheidt van andere recreatiegebieden in de provincie;
  • grootschalige evenementen moeilijk te rijmen vallen met de Natura 2000 status;
  • een meerderheid van de fracties zich vandaag heeft uitgesproken tegen festivals in het Twiske;

gehoord de discussie,

spreken uit:

  • tegen grootschalige evenementen in Natura 2000 gebieden te zijn;

en verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • dit standpunt voortaan zowel in reacties of zienswijzen als in haar eigen beleid uit te dragen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen