Amen­dement: bestem­mings­plannen en PRV leidend voor het Twiske bij over­nach­tingen en evene­menten


Ziens­wijze Ambi­tie­do­cument Twiske-Waterland in PS van 9 maart 2020

9 maart 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De voordracht Zienswijze Ambitiedocument Twiske-Waterland wordt als volgt gewijzigd:

Na bladzijde 5 onder c. wordt toegevoegd (“wij dringen er bij het bestuur op aan”):

  • d. Het ambitiedocument aan te passen conform de actuele bestemmingsplannen buitengebied van Landsmeer en Oostzaan, betreffende overnachtingen, kamperen en dagrecreatie.
  • e. dat evenementen kunnen plaatsvinden in de vorm van niet intensieve dagrecreatie.

Toelichting

De bestemmingsplannen buitengebieden van Oostzaan en Landsmeer zijn het toetsingskader voor huidige en nieuwe activiteiten met een ruimtelijke impact. De bestaande bestemmingsplannen bieden mogelijkheden voor overnachtingen en recreatie. Hierbij kunnen evenementen gezien worden als een vorm van dagrecreatie.

De Provincie is bevoegd om het Recreatieschap erop te wijzen dat activiteiten aan de bestaande bestemmingsplannen moeten voldoen, aangezien deze een uitwerking zijn van de door Provinciale Staten vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Verordening. In dit geval is Artikel 24 Bufferzones van kracht die beperkingen oplegt aan o.a. bezoekers intensieve (openlucht) dagrecreatie (art 14. Lid 1f).


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, FvD, PvdD, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, Fractie Baljeu NH