Motie wind­molens op land


4 februari 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 februari 2019, Haarlem, ter behandeling van het onderzoeksrapport van provinciale Rekenkamers “Energie in transitie”;

constaterende dat:

- het huidige tempo van CO2-reductie te laag ligt om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken;

- het huidige provinciale windmolenbeleid geen specifiek beleid heeft voor kleine of sociale windmolens;

- burgerparticipatie leidt tot draagvlak voor de energietransitie;

overwegende dat:

- sociale windmolens burgers en gemeenschappen de kans geven te delen in de voordelen van de energietransitie;

- kleine turbines ondernemers de kans geven te delen in de voordelen van de energietransitie;

- er sociale en economische kansen liggen voor sociale en kleine windmolens in de provincie;

- meer windmolens leiden tot grotere en snellere CO2-reductie;

gehoord de discussie,

spreken uit:
- beleid te willen ontwikkelen voor sociale windmolens en kleine windmolens in de provincie Noord-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, CU, CDA, PvdA, D66, CU-SGP

Tegen

ONH, VVD, 50plus, PVV