Motie Forest before fuel


4 februari 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 februari 2019, te Haarlem, ter behandeling van het onderzoeksrapport van provinciale Rekenkamers “Energie in transitie”;

constaterende dat:

- Nederland met een bijstook van 1,45 miljard kilo in 2019 een van ’s werelds grootste importeurs van houtpellets is, met de verwachting dat het gebruik voor bijstook stijgt naar 2,5 miljard kilo in 2023, en maatregelen in het Klimaatakkoord kunnen leiden tot een groei van nog eens 8 miljard kilo;

- de huidige bijstook al leidt tot ontbossing, verlies van biodiversiteit, verslechtering van bodemkwaliteit en druk op voedselproductie;

- het Planbureau voor de Leefomgeving zich in haar analyse van het klimaatakkoord zeer kritisch uitlaat over de grote rol van biomassa en de mogelijkheid om het op grote schaal duurzaam te verkrijgen;

van mening dat:

- het hoogst onverantwoord is op grote schaal biomassa uit andere landen te importeren;

- een harde garantie nodig is dat de Noord-Hollandse transitie naar duurzame energie niet leidt tot ontbossing, verlies van biodiversiteit, of verslechtering van bodemkwaliteit;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

- ‘forest before fuel’ op te nemen als algemeen uitgangspunt van provinciaal beleid;

- alleen gecertificeerd duurzame, uit Nederland afkomstige biomassa mag worden gestookt in Noord-Hollandse biomassacentrales;

- Indien een biomassacentrale een dergelijke garantie niet kan leveren, geen provinciale vergunning of anderszins ondersteuning te verlenen;

en gaan over tot de order van de dag

F. Zoon

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, GL

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie windmolens op land

Lees verder

Motie leve de rosse stekelstaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer