Motie Omge­vings­ver­or­dening: Vuur­werk­verbod in en rondom grond­wa­ter­be­scher­mings- en water­win­ge­bieden


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

constaterende dat:

  • PS eerder in de omgevingsverordening een vuurwerkverbod in stiltegebieden heeft opgenomen;
  • twee op de drie Nederlanders zelfs voor een algemeen vuurwerkverbod is; [1]
  • de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022 nu nog toestaat dat vuurwerk wordt afgestoken in en rondom grondwaterbeschermings- en waterwingebieden;
  • vuurwerk zware metalen bevat die schadelijk zijn voor bodem en water; [2]

overwegende dat:

  • vuurwerk en grondwaterbeschermings- en waterwingebieden niet met elkaar samengaan;
  • de kwaliteit van ons water al sterk onder druk staat en waterwinbedrijven meerdere keren alarm hebben geslagen over het feit dat het steeds moeilijker wordt om het water schoon te krijgen; [3]

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • in de volgende herziening van de Omgevingsverordening NH2022 (en zo nodig ook nog in de Omgevingsverordening 2020) een vuurwerkvrije zone vast te leggen in en rondom grondwaterbeschermings- en waterwingebieden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Wil van Soest, Partij van de Ouderen


Status

Verworpen

Voor

CU, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Stimuleren, versnellen en uitdragen van oplossingen voor waterproblemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer