Motie Omge­vings­ver­or­dening: Stimu­leren, versnellen en uitdragen van oplos­singen voor water­pro­blemen


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

overwegende dat:

  • nog geen van de 89 KRW-waterlichamen van Noord-Holland voldoet aan de KRW-doelen, ondanks dat er ruim 20 jaar tijd is verstreken en er al twee keer uitstel door de Europese Unie is verleend;
  • er een watercrisis dreigt te ontstaan;
  • er wel degelijk goede voorbeelden van agrariĆ«rs en andere ondernemers in Noord-Holland zijn, die bronoplossingen bieden voor de problemen met waterkwantiteit- en kwaliteit, zoals agrariĆ«rs die geen landbouwgif gebruiken;
  • in het aangenomen Initiatiefvoorstel Noord-Holland Impact al is afgesproken om goede voorbeelden meer podium te geven;
  • goede voorbeelden twijfelende boeren en andere ondernemers kunnen inspireren en over de streep kunnen trekken;
  • er gezien de dreigende watercrisis behoefte is om juist op het waterdossier positieve voorbeelden te stimuleren en te versnellen, via bijvoorbeeld tenderprocedures, wedstrijdelementen, e.d.;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • te verkennen hoe de provincie groene voorbeelden die waterproblemen bij de bron aanpakken (zoals teelten zonder bestrijdingsmiddelen, natte teelten en waterbesparing) extra kan stimuleren, podium kan geven en kan versnellen;
  • hierover voor de zomer van 2023 aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Wil van Soest, Partij van de Ouderen


Status

Verworpen

Voor

CU, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Vuurwerkverbod in en rondom grondwaterbeschermings- en waterwingebieden

Lees verder

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Tata Steel: versnel afronden onderzoek intrekken vergunning kankerverwekkende onderdelen Tata

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer