Motie Omge­vings­ver­or­dening: Inzicht in effec­tieve instru­menten water­kwa­liteit


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

overwegende dat:

 • nog geen van de 89 KRW-waterlichamen van Noord-Holland voldoet aan de KRW-doelen, ondanks dat er ruim 20 jaar tijd is verstreken en er al twee keer uitstel door de Europese Unie is verleend;
 • GS naar aanleiding van een toezegging in de commissie NLG bij de behandeling van het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 een overzicht aan PS heeft gestuurd van de mogelijke aanvullende maatregelen, onder andere op basis van de Omgevingswet, voor het bereiken van de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen en bescherming van andere waterbelangen; [1, 2]
 • in dit overzicht van de mogelijke instrumenten om water beter te beschermen niets is opgenomen over de effectiviteit en nut van instrumenten als instructieregels, maatwerkregels, etc.;
 • een logische vervolgstap is om te verkennen welke instrumenten het meest effectief, nuttig en toepasbaar voor de provincie zouden kunnen zijn als het gaat om het doel om de waterbelangen beter te beschermen;
 • de provincie hiermee dan haar instrumentenkoffer gereed heeft, zodat bij de eerste evaluatie van de KRW-aanpak in 2023 eventueel direct de juiste extra instrumenten ingezet kunnen worden om de bescherming te versnellen;

gehoord de discussie,
verzoeken GS:

 • te verkennen welke instrumenten uit het overzicht ‘Mogelijke aanvullende maatregelen KRW’ het meest effectief, nuttig en toepasbaar zijn om de waterkwaliteit- en kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren;
 • en PS daarover voor de zomer van 2023 te informeren;


en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Wil van Soest, Partij van de Ouderen

   1 https://noord-holland.stateninformatie.nl/document/11794000/1 - search=%22waterprogramma%22

   2 https://noord-holland.stateninformatie.nl/document/11793999/1 - search=%22waterprogramma%20tabel%22


   Status

   Aangenomen

   Voor

   CU, FvD, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

   Tegen

   CDA, D66, PVV, VVD

   Wij staan voor:

   Lees onze andere moties

   Motie Omgevingsverordening: Herziening Omgevingsvisie

   Lees verder

   Motie Omgevingsverordening: Vuurwerkverbod in en rondom grondwaterbeschermings- en waterwingebieden

   Lees verder

   Help mee aan een betere wereld

       Word lid Doneer