Motie Omge­vings­ver­or­dening: Herziening Omge­vings­visie


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

overwegende dat:

  • in de Omgevingsvisie een samenhangend en integraal beleid dient te worden opgenomen op het gebied van ruimte, milieu, water en vervoer;
  • het waterbelang een voorbeeld is van waar het ontbreekt aan een doel en een brede analyse, en daarmee aan richting en aanpak van het waterkwaliteitsprobleem;
  • het benoemen dat een omslag in de land- en tuinbouw gaande is naar een adaptieve kringlooplandbouw die meer rekening houdt met behoud en versterking van biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit een ander voorbeeld is, waar ook het ontbreekt aan een doel (naar welke vorm van landbouw wil de provincie?), een analyse van de huidige situatie, en van daaruit een visie op hoe te komen tot de gewenste situatie;
  • de Omgevingsvisie een dynamisch document is dat door PS periodiek geactualiseerd kan worden aan de hand van nieuwe vragen, inzichten en veranderingen in de maatschappij;
  • de huidige Omgevingsvisie in 2018 is vastgesteld, maar gezien de vele nieuwe ontwikkelingen en urgentie van het dossier water een update nodig heeft;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

een herziening van de Omgevingsvisie in gang te zetten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Wil van Soest, Partij van de Ouderen


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Omkeerbare schade aan natuur hoger op verdringingsladder oppervlaktewater bij droogte

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer