Motie Omge­vings­ver­or­dening: Omkeerbare schade aan natuur hoger op verdrin­gingsladder opper­vlak­te­water bij droogte


19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van agendapunt Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en agendapunt Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020;

constaterende dat:

 • de verdringingsreeks oppervlaktewater een rangorde heeft voor de verdeling van de hoeveelheid water bij waterschaarste;
 • dit nodig is in perioden van droogte indien er watertekort ontstaat;

overwegende dat:

 • de verdringingsreeks bestaat uit 4 categorieën;
 • categorieën 1 en 2 in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) landelijk zijn vastgelegd;
 • voor categorieën 3 en 4 het Bkl geen rangorde vastlegt [1];
 • dat voor het werkgebied regionale verdringingsreeks AGV een volgorde is bepaald;
 • “natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare schade.” daar onderaan in categorie 4 staat;

gehoord de discussie,
verzoeken GS:

 • de huidige indeling, samen met maatschappelijke partners, tegen het licht te houden;
 • hierbij natuur uit categorie 4 zo hoog mogelijk in de ladder van deze categorie te plaatsen;
 • in ieder geval te plaatsen boven ‘beregening sportvelden’;

en gaan over tot de orde van de dag.

Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Wil van Soest, Partij van de Ouderen

Heidi Bouhlel-Lascaris, SP

  [1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0026872/2020-10-01 artikel 2.2


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP

  Tegen

  CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, PVV, VVD

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Gebieden Aanvalsplan Grutto niet maaien en begrazen voor 1 juli

  Lees verder

  Motie Omgevingsverordening: Herziening Omgevingsvisie

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer