Motie vreemd werk­zaam­heden A9 Heiloo


4 februari 2019

Motie geen onomkeerbare werkzaamheden A9 Heiloo

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 februari 2019, te Haarlem;

constaterende dat:

- de provincie vanaf maandag 11 februari 2019 start met de kap van bomen langs de Lagelaan en de Kanaalweg;

- de provincie vanaf maandag 11 februari 2019 start met de sloop van de stolpboerderij aan de Lagelaan;

overwegende dat:

- op dit moment meerdere procedures lopen bij de Raad van State;

- de verwachting is dat de stuurgroep op 28 februari 2019 een besluit neemt over de voortgang van het project;

van mening dat:

- zolang er nog geen duidelijkheid is, er geen onomkeerbare werkzaamheden uitgevoerd moeten worden;

dragen het College van Gedeputeerde State op:

- de geplande werkzaamheden niet uit te voeren, tenminste tot er duidelijkheid is rond de procedures bij de Raad van State;

en gaan over tot de order van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen