Motie Natuur rond N247 niet verslech­teren


4 februari 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 04 februari 2019, te Haarlem, ter behandeling van het Provinciaal Inpassingsplan N247;

constaterende dat:

- in het PMI is afgesproken dat bij dit project de natuur er niet op achteruit mag gaan;

- de huidige plannen laten zien dat het weidevogelleefgebied en de NNN er in het gebied er wel op achteruit gaat;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- weidevogelleefgebied en NNN compensatie niet geldelijk te compenseren, maar in de regio nieuwe gebieden in te richten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement bescherming natuur behouden

Lees verder

Motie vreemd werkzaamheden A9 Heiloo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer