Motie Natuur rond N247 niet verslech­teren


4 februari 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 04 februari 2019, te Haarlem, ter behandeling van het Provinciaal Inpassingsplan N247;

constaterende dat:

- in het PMI is afgesproken dat bij dit project de natuur er niet op achteruit mag gaan;

- de huidige plannen laten zien dat het weidevogelleefgebied en de NNN er in het gebied er wel op achteruit gaat;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- weidevogelleefgebied en NNN compensatie niet geldelijk te compenseren, maar in de regio nieuwe gebieden in te richten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen