Motie Vervolgstap rechten voor de Waddenzee


PvdD, D66, SP, Groen­Links, Volt, PvdA

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 mei 2023, ter behandeling van agendapunt Waddenfonds begroting 2024 en jaarstukken 2022;

constaterende dat:

  • in december 2022 de Waddenacademie een rapport [1] aan minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink heeft overhandigd, waarin werd vastgesteld dat er géén grote juridische obstakels liggen om rechten voor de Waddenzee te implementeren in Nederlandse wet- en regelgeving;
  • de studie, die is gepresenteerd op de 14e Trilaterale Regeringsconferentie in Wilhelmshaven, volgens de Waddenacademie voldoende aanwijzingen bevat die het de moeite waard maken om de mogelijke toepassing van de Rights of Nature-benadering op de Waddenzee nader te onderzoeken, hetgeen in lijn is met de belangstelling voor deze benadering op trilateraal niveau;

overwegende dat:

  • de Waddenzee een kwetsbaar, uniek en beschermd (UNESCO Werelderfgoed, Natura-2000) natuurgebied is;
  • het Waddenfonds eindig is en er een nieuw beleidskader ter bescherming van de unieke natuurwaarden van de Waddenzee nodig is;
  • de ontwikkelingen om de natuur een zelfstandig rechtspersoonlijkheid toe te kennen gevolgen zullen hebben voor de provinciale vergunningverlening en provinciaal beleid en daarmee de kaderstellende en controlerende taak van Provinciale Staten voor wie dit concept deels nog onbekend terrein is;

gehoord de discussie,

stemt in met:

  • de organisatie vanuit de commissie natuur van een expertmeeting over de kansen, gevolgen en toepassingen van het toekennen van rechten aan de Waddenzee en nodigt ook de Provinciale Staten van Friesland en Groningen en de waterschappen daarbij uit;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Granting Rights of Nature to the Wadden Sea? An exploratory study - WaddenacademieStatus

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, PVV, CDA, FvD, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie rechtspersoon Waddenzee

Lees verder

Motie Pas voorzorg toe bij de Waddenzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer