Motie Pas voorzorg toe bij de Waddenzee


PvdD, SP

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 mei 2023, ter behandeling van Waddenfonds Begroting 2024 en Jaarstukken 2022;

constaterende dat:

  • uit de Memo Reflectie Passende Beoordeling Garnalenvisserij van de experts van de Waddenacademie (2022, ter beoordeling van een nieuwe vergunningaanvraag vanaf l januari 2023) [1] blijkt dat er nog steeds redelijke twijfel bestaat over de ecologische gevolgen van voortdurende garnalenvisserij in de Waddenzee én dat er negatieve effecten van garnalenvisserij zijn aangetoond die zorgen baren;
  • de Waddenacademie stelt dat in de Passende Beoordeling het cumulatieve effect van garnalenvisserij in de Waddenzee niet is meegenomen, terwijl dit juist voor natuurwaarden van belang is en dat het voorzorgbeginsel conform artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn niet is gevolgd;
  • in de passende Beoordeling geen uitspraak wordt gedaan over stikstofdepositie en -uitstoot, terwijl de Raad van State juist voor andere sectoren, zoals de bouw heeft besloten dat er geen uitzonderingspositie mogelijk is;
  • in het Uitvoeringsprogramma van de Waddenzee staat dat "Het Waddenfonds wil een duurzame visserij, die past bij de ecologische draagkracht van het natuurgebied, bevorderen. Dit betekent: zero-emissies, stil en schoon varen, geen bodemberoering met negatieve impact meer en maximaal hergebruik van reststromen." waarbij een van de doelen die het Waddenfonds nastreeft, is het verminderen van de visserijdruk met name door garnalenvisserij op de Waddenzee;

overwegende dat:

  • er volgens de Habitatrichtlijn geen redelijke wetenschappelijke twijfel mag bestaan en de noodzakelijke toepassing van het voorzorgbeginsel volgens de Waddenacademie met zich meebrengt dat garnalenvisserij in het Natura-2000 gebied Waddenzee niet kan worden vergund;
  • de Waddenzee een kwetsbaar en beschermd natuurgebied is, waardoor we extra voorzichtig moeten zijn met menselijke activiteiten, zoals garnalenvisserij;

gehoord de discussie,

roepen Gedeputeerde Staten op:

  • zich bij het Rijk in te spannen, eventueel in gezamenlijkheid vanuit het bestuur van het Waddenfonds, om slapende natuurvergunningen voor de garnalenvisserij in de Waddenzee in te nemen totdat is vastgesteld dat geen schade wordt toegebracht aan ecologische waarden en nieuwe vergunningen pas te verlenen als aan het voorzorgsprincipe van de Habitatrichtlljn is voldaan;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] Microsoft Word - Memo Waddenacademie reflectie Passende Beoordeling Garnalenvisserij 28-11-2023 v2.docx


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vervolgstap rechten voor de Waddenzee

Lees verder

Motie Een impuls voor het Waddengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer