Motie Een impuls voor het Wadden­gebied


PvdD, SP

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 mei 2023,her behandeling van Waddenfonds begroting 2024 en Jaarstukken 2022;

constaterende dat:

  • uit een brief van de ministers van Verkeer en Waterstaat en Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer blijkt dat ook zij zich zorgen maken over de uitdagingen voor de ecologie en natuur in het Waddengebied (pagina 11", Jaarstukken 2022);
  • uit de factsheet 22-03 van de Waddenacademie over de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied (juni 2022) blijkt dat de chemische en ecologische toestand over het grootste deel niet voldoet aan de norm van de Kaderrichtlijn Water;

overwegende dat:

  • de Waddenzee om meerdere redenen een uniek en zeer belangrijk internationaal natuurgebied is en daarom is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed;
  • de natuur van de Waddenzee nog altijd in kritieke toestand verkeert en daarom een impuls nodig heeft;
  • de natuur in de eindfase van het Waddenfonds die impuls kan krijgen als het Waddenfonds ervoor kiest om vanaf nu zoveel mogelijk alleen economische projecten (hoofddoel C) te kiezen die óók de natuurwaarden (hoofddoel A en/of B) van het gebied versterken;
  • we daarmee bestaand beleid en ook de bestuurlijke afspraken voor de 50/50-verdeling tussen duurzame economie en ecologie kunnen blijven respecteren;
  • versterking van de natuurwaarden ook een economische factor ís: per jaar bezoeken immers 1,3 miljoen mensen de Wadden, juist om die unieke natuurwaarden, het landschap en de rust;

gehoord de discussie,

verzoeken het Waddenfonds om:

  • waar mogelijk alleen bij te dragen aan programma's en projecten met als hoofddoel C (economie) wanneer óók een duidelijke bijdrage aan het realiseren van hoofddoel A en/of B (vergroten en versterken natuur- en landschapswaarden, en verminderen/wegnemen extern bedreigingen) van het Waddenfonds blijkt;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, D66, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Pas voorzorg toe bij de Waddenzee

Lees verder

Motie Transparantie over invloed van fossiele bedrijven op MRA-koers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer