Motie Trans­pa­rantie over invloed van fossiele bedrijven op MRA-koers


PvdD, SP, Volt

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 mei 2O23, ter behandeling van Voortgangsnota MRA (VD-19);

constaterende dat:

 • de Voortgangsnota vooruitblikt op de MRA-Agenda;
 • de MRA-Agenda de kaders formuleert waarbinnen de MRA activiteiten kan ontplooien en de Agenda daarmee een belangrijk stuk is;
 • de MRA-Agenda dit jaar wordt herzien en daarvoor volgens de Procesnotitie MRA-Agenda 2024-2028 [1] input wordt gehaald uit verschillende processen/bronnen;
 • de MRA volgens de procesnotitie van plan is om in samenwerking met Amsterdam Economic Board een "wervend pamflet" te maken. De input wordt gebruikt voor de nieuwe MRA-Agenda;
 • de MRA met het pamflet zegt "in beeld te brengen wat we morgen beslíst anders moeten gaan doen en welke doorbraken er nodig zijn om die toekomst werkelijkheid te laten worden,";
 • in Amsterdam Economic Board grote fossiele bedrijven zoals Shell zitten;

overwegende dat:

 • aangetoond is dat fossiele bedrijven jarenlang bewust hebben geÏnvesteerd in het voorkomen of vertragen van maatregelen die de gezondheid en leefomgeving van burgers zouden beschermen;
 • deze maand nog bleek dat o.a. Shell de verdragen die Nederland met andere landen heeft gesloten gebruikt om eigen financiële belangen veilig te stellen, ten koste van de gezondheid van burgers en hun leefomgeving; [2]
 • er een groeiende maatschappelijke roep is om kritischer te kijken naar samenwerking met zulke bedrijven;
 • volgens de huidige opzet van het proces van de herziening van de MRA-Agenda fossiele bedrijven invloed hebben;
 • het belangrijk is de zorgen hierover zo vroeg mogelijk in het proces mee te geven aan de MRA;

gehoord de discussie,

verzoeken GS;

 • om de MRA te vragen duidelijk te maken welke inbreng fossiele bedrijven hebben geleverd in het proces van de herziening van de MRA-Agenda en hoe die inbreng eventueel is gebruikt voor de MRA-Agenda;
 • om PS over de resultaten te laten informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] Procesnotitie-MRA-Agenda-2024-2028.pdf (metropoolregioamsterdam.nl)
[2] Fossiele bedrijven misbruiken Nederlandse verdragen voor financieel gewin (trouw.nl)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Volt, SP

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus, CU