Motie Verbreed de provin­ciale regie­groep PPLG en de sectorale tafels met dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties


6 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van agendapunt ‘Verhogen krediet strategische grondaankopen’ (VD-12);

constaterende dat:

  • de provincie het krediet Strategische grondaankopen wil verhogen met 20 miljoen euro voor extra aankoop van agrarische bedrijven (ver) buiten Natura2000- en/of NNN-gebieden, vooruitlopend op rijksbudgetten in het kader van het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (NPLG/PPLG) en specifiek de PAS-meldersproblematiek daarbij;

overwegende dat:

  • in de huidige Provinciale Regietafel PPLG zijn vertegenwoordigd: de gemeenten (via de wethouder van de gemeente Zaanstad), de drie Noord-Hollandse waterschappen, de terreinbeherende organisaties (namens hen: Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer), de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Schiphol, Bouwend Nederland, VNO-NCW, de agrarische sector (namens hen: LTO Noord en Water, Land & Dijken), RWS en de Recreatiesector (namens hen: ANWB);
  • het doel van de tafels met name het vertegenwoordigen van een belang is;
  • deze partijen voornamelijk zullen redeneren vanuit menselijke belangen;
  • de provincie heeft toegezegd dat bij alle beleid dat aan belangen van dieren raakt, dierenwelzijnsorganisaties actief worden betrokken;
  • dit soort partijen ontbreken aan de huidige tafels;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

de Provinciale Regiegroep PPLG en de sectorale tafels uit te breiden met dierenwelzijnsorganisaties;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Stuur tussenrapportage PPLG voor 1 juni naar Provinciale Staten

Lees verder

Amendement Slimmer omgaan met maatschappelijk geld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer