Amen­dement Slimmer omgaan met maat­schap­pelijk geld


PvdD, DENK, SP

6 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van agendapunt ‘Eerste Begrotingswijziging 2023”;

besluiten om besluit 6 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

6. De Eerste Begrotingswijziging 2023 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

het project “Amsterdamse Hengelsportvereniging , pilotproject loodvrij vissen” vervalt en de daarvoor gereserveerde 12.500 euro vloeit terug naar de reserve;

Toelichting

Jaarlijks komen tonnen, vrachtwagens vol schadelijk vislood in ons water terecht. Dit probleem speelt al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het CDA stelde in 1988 vragen aan minister Ed Nijpels over het probleem van vislood. Toen werd ook verwezen naar alternatieven en werd beloofd met de sector samen te werken om het probleem aan te kaarten. Er is jarenlang ingezet om met pilots en projecten hengelaars te stimuleren over te schakelen naar milieuvriendelijke alternatieven. Maar de resultaten laten zien dat dit niet of onvoldoende werkt.[1]

Daar heeft Stichting Gezond Water bij haar inspraak in de provincie ook over verteld. Zij hebben ook eerder meegewerkt aan zulke pilots, maar hebben gezien dat hengelaars uiteindelijk toch geneigd zijn terug te gaan naar vislood (uit gewoonte en gemak). De resultaten van jarenlang inzetten van maatschappelijk geld in zulke pilots is dat tegen de afspraken van Green Deal in, de hoeveelheid vislood zelfs is gestegen.

Er is eerder al 60.000 euro (inmiddels 47.500 euro geworden) vrijgegeven voor alternatieven voor vislood. De huidige bestemming van 12.500 euro is weer veel geld voor iets waar de hengelsector zelf al decennia tijd voor heeft gehad. Het is nergens voor nodig om maatschappelijk geld hieraan uit te geven. De Partij voor de Dieren wil slimmer omgaan met maatschappelijk geld. Bovendien zouden we met het investeren van extra 12.500 euro de vervuiler betalen, in plaats van laten betalen. Dat gaat in tegen het principe van vervuiler betaalt.

Daarom regelt dit amendement dat het geld terugvloeit naar de reserve. PS zouden dan later kunnen beslissen om het geld effectiever voor een maatschappelijk doel te besteden.

Ines Kostic Süleyman Koyuncu Anna de Groot
Partij voor de Dieren DENK SP


[1] Vissen met giftig lood? Misdadig als je weet wat het met de gezondheid van een kind doet”. https://www.bndestem.nl/bergen...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU

Lees onze andere moties

Motie Verbreed de provinciale regiegroep PPLG en de sectorale tafels met dierenwelzijnsorganisaties

Lees verder

Motie Geen geld naar greenwashing (mestvergisting)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer