Motie Geen geld naar green­washing (mest­ver­gisting)


PvdD, DENK

6 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van agendapunt ‘Eerste Begrotingswijziging 2023”;

constaterende dat:

- provincie Noord-Holland de klimaat- en biodiversiteitcrisis in samenhang wil aanpakken;
- daarbij ook de transitie naar meer plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie en minder dierlijke wil stimuleren;
- de provincie wil naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw in 2030;
- er al decennia een mestprobleem is in Nederland. Het OM luidt de noodklok, omdat het aantal gevallen van mestfraude niet meer te handhaven is.[1] Jaarlijks zijn er tot zeker 150 a 200 gevallen. Het OM daarom ook pleit voor bronmaatregelen en dus minder mestproductie: “Je kan de dweil verbeteren maar dat lost het probleem niet op als de kraan open staat.”[2]
- er steeds meer met landbouw zonder dierlijke mest wordt geëxperimenteerd en een akkerbouw daarvoor zelfs de prijs van beste agrariër van het jaar heeft gewonnen;
- Noord-Holland nu geld investeert in onderzoek naar mestvergistingstechnieken en om dit toe te passen voor energieproductie;

overwegende dat;
- er een overschot is aan stikstof- en fosfaat dat niet wordt opgelost door mestvergisting;[3]
- de beperkte energie die mestvergisting oplevert nauwelijks uit de mest komt. Er moet nog van alles bij worden gevoegd voordat er via vergisting energie kan worden opgewekt;[4]
- mestvergisting onderdeel is van een inherent niet-duurzaam systeem van de vee-industrie. Door de import van co-producten zoals soja uit Zuid-Amerika worden nog meer mineralen Nederland binnen gebracht. Het transport van voer, mest, dieren en producten over lange afstanden draagt bovendien bij aan de CO2-voetafdruk van de sector;
- mestvergisting mestfraude verder in de hand werkt;[5]
- natuur- en milieuorganisaties waarschuwen voor een lock-in effect van mestvergisting. Mestvergisting is grotendeels afhankelijk van de intensieve veehouderij en de mestoverschotten die het veroorzaakt. Dit is een ongewenste lock-in. Als een deel van de ‘duurzame’ energievoorziening afhankelijk wordt gemaakt van mestoverschotten wordt juist de transitie naar een grondgebonden, duurzame landbouw belemmerd;[6]

  gehoord de discussie,

  dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

  - in het vervolg geen geld meer te besteden aan (onderzoek naar) mestvergisting en mestvergistingstechnieken;
  - in plaats daarvan het maatschappelijke geld te gebruiken voor bijvoorbeeld experimenten met akkerbouw zonder mest en het stimuleren van echt duurzame initiatieven die boeren helpen overschakelen naar biologisch en plantaardig;

  en gaan over tot de orde van de dag.  [1] https://www.nrc.nl/nieuws/2017...

  [2] https://www.om.nl/actueel/nieu...

  [3] https://www.natuurenmilieufede...

  [4] https://www.natuurenmilieufede...

  [5] Al in 2012 wijdde het programma KRO Reporter de uitzending 'De biogas beerput' aan het probleem van fraude met niet-toegestane co-producten en de veiligheidsrisico’s daarvan. https://www.natuurenmilieufede...

  [6] https://www.natuurenmilieufede...


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, DENK, SP

  Tegen

  GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, Partij van de Ouderen, Fractie Baljeu, N-NH