Motie Bescherming gezondheid, water en natuur tegen vislood


PvdD, DENK

6 maart 2023


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van agendapunt ‘Eerste Begrotingswijziging 2023”;

constaterende dat;

  • er grote zorgen zijn over de kwaliteit van ons water, zuivering steeds meer energie kost en experts oproepen tot betere bescherming en bronmaatregelen;[1][2][3][4]
  • lood een ‘prioritaire stof’ in de zin van de KRW is en tevens een ZZS, waarvoor de wettelijke plicht geldt om deze stof uit de leefomgeving te weren ofwel te minimaliseren;
  • er recent afspraken zijn gemaakt om het VTH-beleid met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te intensiveren. Het gaat om stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, hersenontwikkeling van kinderen aantasten, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen;
  • door verlies van vislood er jaarlijks naar schatting tussen 35.000 kilo en 524.000 kilo lood in het oppervlaktewater belandt.[5][6] Als we de meest conservatieve schattingen als uitgangspunt nemen, dan betekent dat jaarlijks in Noord-Holland minstens 1135 kg lood;[7][8]

overwegende dat:

  • een verbod op Europees niveau niet zeker is en in ieder geval niet voor 2027 zal worden gerealiseerd. Sportvisserij Nederland berichtte in 2007 al dat het vislood in 2015 zou worden verboden en daar is niets van terechtgekomen;[9]
  • de provincie voor eigen wateren visrechten verhuurt en daarin voorwaarden kan stellen. De provincie doet dat nu ook door bijvoorbeeld een verbod op elektrisch vissen;[10]
  • de Green Deal Sportvisserij geen verbetering heeft opgeleverd als het gaat om loodvervuiling;
  • water, natuur en gezondheid al genoeg onder druk staan en er geen zwaarwegende redenen zijn om de vervuiling door vislood nog langer toe te laten;[11]
  • de provincie een belangrijke beschermer is van water, natuur en milieu en het opnemen van een verbod op vislood in eigen voorwaarden op zijn minst een zeer sterk signaal zou zijn;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

bij het verhuren van visrechten zo snel mogelijk als aanvullende voorwaarde een verbod op het vissen met lood op te nemen.

en gaan over tot de orde van de dag.
[1] Inspiratiesymposium “Water doet leven” https://drive.google.com/file/...

[2] https://www.volkskrant.nl/nieu...

[3] https://www.vewin.nl/nieuws/pa...

[4] “Vissen met giftig lood? Misdadig als je weet wat het met de gezondheid van een kind doet”. https://www.bndestem.nl/bergen...

[5] https://www.rijksoverheid.nl/a...'s

[6] https://www.duikdenoordzeescho...

[7] 110.000 vissers (schatting voor NH – landelijk cijfer is 1,7 miljoen), 78100 zoet- en 31900 zoutwatervissers, verlies zoetwatervissers 0.15 % van 78100x27 gram, verlies zoutwatervissers 30 % van 31900 x 94 gram. Totaal: 1135 kg lood. Berekeningsmethode overgenomen uit CVO onderzoek, die de meest conservatieve cijfers hanteert.

[8] de uitstoot van lood door Tata in 2020 1061 kg bedroeg https://omgeving.tatasteel.nl/...

[9] https://www.sportvisserijneder...

[10] Zie o.a. Memorie van Antwoord bij Begroting 2022 Noord-Holland.

[11] Een kleine indruk van zichtbaar vislood, op foto gezet door o.a. duikers: https://drive.google.com/file/...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, D66, SP, CU, Partij van de Ouderen, Fractie Baljeu

Tegen

D66, GroenLinks, VVD, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, N-NH