Motie Stuur tussen­rap­portage PPLG voor 1 juni naar Provin­ciale Staten


PvdD, D66, JA21

6 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van agendapunt ‘Verhogen krediet strategische grondaankopen’ (VD-12);

constaterende dat:

  • de provincie het krediet Strategische grondaankopen wil verhogen met 20 miljoen euro voor extra aankoop van agrarische bedrijven (ver) buiten Natura2000- en/of NNN-gebieden, vooruitlopend op rijksbudgetten in het kader van het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (NPLG/PPLG) en specifiek de PAS-meldersproblematiek daarbij;

overwegende dat:

  • GS antwoordde in Technische vragen van de commissie NLG op 25 januari 2023 dat zij het concept-PPLG pas aan PS stuurt, wanneer zij het al naar het Rijk heeft gestuurd, te weten na 1 juli 2023;
  • dit de versie die het Rijk vervolgens gaat doorrekenen;
  • PS na de datum van 1 juli zodoende weinig meer aan het ‘concept’ PPLG kan veranderen;
  • in het PPLG zeer wezenlijke vragen gaan worden beantwoord, zoals ‘hoe willen we dat het landelijke gebied er over enkele decennia uit ziet?’ en ‘welke vormen van landbouw, natuur en recreatie horen daarbij?’;
  • dit kaderstellende vragen zijn en dus niet enkel door GS, of in de coalitieonderhandelingen, in beslotenheid, mogen worden beantwoord;

gehoord de discussie,

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

een ver uitgewerkte tussenrapportage van het PPLG voor 1 juni aan Provinciale Staten ter bespreking te sturen;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Betrek intensieve veehouderij integraal in de Voedselvisie

Lees verder

Motie Verbreed de provinciale regiegroep PPLG en de sectorale tafels met dierenwelzijnsorganisaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer