Motie: Vaker uitzon­dering voor lint­be­bouwing


50PLUS/PvdO, PvdD

14 november 2022

Provinciale Staten van Provincie Noord-Holland bijeen op 14 november 2022, ter bespreking van de Begroting 2023 en Memorie van Antwoord;

constaterende, dat:

  • op 17 november 2020 de Omgevingsverordening NH2020 in werking is getreden;
  • vaststelling van de beleidsnotitie ‘Wonen in de tweede lijn’ op dit moment niet mogelijk zal zijn;
  • de beschermingsregimes in de Omgevingsverordening NH2020 ruimtelijke ontwikkelingen in de dorpslinten binnen de MRA feitelijk onmogelijk maken;
  • bij de vaststelling van de Omgevingsverordening Gedeputeerde Staten daarom hebben toegezegd een Notitie Lintbebouwing te zullen opstellen;
  • op 2 november 2021 Gedeputeerde Staten besloten de Notitie Lintbebouwing: Probleemlocaties in dorpslinten vast te stellen waarmee bij wijze van uitzondering 22 problematische locaties lintbebouwing in de MRA limitatief kunnen worden aangepakt;

overwegende, dat:

  • de hoop en verwachting was dat gemeenten door de Notitie Lintbebouwing aanzienlijk meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zouden krijgen in het lint;
  • het toevoegen van woningen in de linten kan bijdragen aan de invulling van de woningbouwopgave en bovendien van belang en linten met het oog op de leefbaarheid in de kernen;
  • de overtuiging op gemeentelijk niveau bestaat dat er in de dorpslinten aanzienlijk meer ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd met inachtneming van de kernkwaliteiten van het Bijzonder Provinciale Landschap en de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie dan de limitatieve uitzonderingen zoals besloten in de Notitie Lintbebouwing;

verzoekt het college van Gedupeerde Staten:

  • om vast te leggen onder welke specifieke ruimtelijke voorwaarden gemeenten een ontheffing van Gedeputeerde Staten kunnen krijgen om extra woningen in de dorpslinten te kunnen realiseren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

JA21, CDA, FvD, PvdD, 50Plus/PvdO, PVV

Tegen

SP, CU, GroenLinks, VVD, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Meer alternatieve woonvormen voor ouderen

Lees verder

Motie Drawdown: Op weg naar het kantelpunt voor het klimaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer