Motie Drawdown: Op weg naar het kantelpunt voor het klimaat


D66, PvdD, PvdA, Groen­Links

14 november 2022

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 14 november 2022 hebben kennisgenomen van de statenvoordracht VD-55 Begroting 2023;

constateren dat:

 • de provincie Noord-Holland (PNH) zich heeft gecommitteerd aan het klimaatakkoord en het in samenhang aanpakken van de klimaat- en biodiversiteitscrisis;
 • PNH ook niet op koers ligt om de eigen geformuleerde klimaatdoelstellingen tijdig te realiseren;
 • er recent een C02 impactanalyse voor Noord-Holland gepubliceerd is, waaruit blijkt dat de verwachte reductie van de uitstoot van broeikasgassen onvoldoende is om een evenredige bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelstelling;
 • PNH geen goed en vergelijkbaar inzicht heeft in de totale potentiële impact van de maatregelen die we nu nemen (kosten, broeikasgasbaten, doorlooptijd) en nog kunnen en
  moeten gaan nemen;
 • inzicht noodzakelijk is om onze financiële en andere middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten om alsnog de provinciale doelstellingen op tijd te realiseren;
overwegen dat:
 • het urgent is om inzicht te krijgen in de totale potentiële impact van de te nemen maatregelen en een tandje bij te zetten;
 • "Project Drawdown” zich bezighoudt met het ontsluiten en doorrekenen van integrale klimaatoplossingen die sectoren overstijgen, waarbij kosten, broeikasgasreductiebaten en
  tijdpad inzichtelijk worden gemaakt;
 • daarbij niet alleen de energietransitie centraal staat, maar een integrale aanpak van de klimaatcrisis, waarbij gezonde landbouw, landgebruik, sociale duurzaamheid, nieuwe banen,
  biodiversiteit, herstel van bodem en het reduceren van de uitstoot van verschillende broeikasgassen allemaal een rol spelen;2
 • dit voor de provincie Utrecht heeft geresulteerd in een regeneratief klimaatplan, waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput, en een overzicht van de impact van de verschillende mogelijkheden, waardoor participatie, prioritering, sturing én
  verantwoording zijn verbeterd;
 • daarmee deze methode de potentie in kaart brengt om meer te doen voor het klimaat, waarbij ook inzichtelijker wordt hoe iedereen bij kan dragen, omdat het duidelijk maakt aan welke
  knoppen de provincie kan/moet draaien om haar klimaatdoelstellingen te halen ;3
 • een dergelijke aanpak en uniforme werkwijze nieuwe inzichten kan opleveren voor optimalisatie van het huidige beleid;
 • een totaaloverzicht voor de provincie Noord-Holland ook van toegevoegde waarde is voor de RES-regio’s, de gemeenten en waterschappen in de provincie;
 • dit totaaloverzicht in voor iedereen begrijpelijke en toegankelijke taal moet worden gemaakt,
  waarbij een goede communicatiecampagne naar de Noord-Hollanders essentieel is om iedereen mee te nemen, inclusief een communicatieplan richting de Noord-Hollanders;

verzoeken Gedeputeerde Staten om:

 • de C02-impactanalyse door te trekken naar het Drawdownmodel, naar het voorbeeld van Utrecht;
 • een goed communicatieplan richting de Noord-Hollanders op te stellen, zodat de eigen informatie van de provincie toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen;4
 • daarover voor 15 maart 2023 aan P5 te rapporteren;

en gaan over tot orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Vaker uitzondering voor lintbebouwing

Lees verder

Amendement Regionale veenweidestrategie 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer