Amen­dement Regionale veen­wei­de­stra­tegie 1.0


D66, Groen­Links, PvdD, PvdA, SP

21 november 2022

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 21 november 2022 hebben kennisgenomen van de statenvoordracht 59 Regionale Veenweide Strategie 1.0 constateren dat:

• de statenvoordracht uitgebreid is besproken in de commissievergadering natuur, landbouw & gezondheid op 24 oktober;

• meerdere partijen in de commissie het er over eens waren, dat dit document niet voldoet aan de verwachtingen en ambities van Provinciale Staten. Daarom kan dit document niet gezien worden als dé Noord-Hollandse strategie. Er ontbreken concrete doelstellingen en instrumenten per gebied;

overwegen dat:

• het document een verkenning is en waardevolle kennis en uitgangspunten bevat voor vervolgstappen en als handreiking kan dienen voor het vervolgtraject voor de aanpak van de bodemdaling;

zijn van mening dat:

• bodemdaling zo snel mogelijk moet worden aangepakt in Noord-Holland en de werkwijze via het PPLG geen vertraging moet gaan opleveren;

• er op dit moment met dit document nog geen volledig geformuleerde strategie vastgesteld kan worden, maar wel met urgentie verder gewerkt moet worden;

wijzigen het besluit van de staten voordracht als volgt:

Bullet 1

• “de Regionale Veenweide Strategie 1.0 vast te stellen”

te wijzigen in:

“kennis te nemen van de Regionale Veenweide Strategie 1.0” en het document niet een Regionale Veenweide Strategie te noemen, maar een Regionale Veenweide Verkenning die kan dienen als handreiking

Bullet 2

• “de volgende fases en de uitvoering van de Regionale Veenweide Strategie op te pakken via het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.”

te wijzigen in:

“in volle snelheid maatregelen te nemen tegen bodemdaling".


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Drawdown: Op weg naar het kantelpunt voor het klimaat

Lees verder

Motie Vrijkomende gronden na verplaatsing of beëindiging veehouderijen niet inzetten voor intensivering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer