Motie Meer alter­na­tieve woon­vormen voor ouderen


50PLUS/PvdO, PvdD, SP

14 november 2022

Provinciale Staten van Provincie Noord-Holland bijeen op 14 november 2022, ter bespreking van de Begroting 2023 en Memorie van Antwoord;

constaterende, dat:

  • ouderen sinds de invoering van de ‘participatie-samenleving’ langer thuis moeten wonen;

overwegende, dat:

  • er voor mensen die (in beperkte mate) wat zorg nodig hebben om zo op zichzelf te kunnen blijven wonen, er sinds het verdwijnen van het verzorgingshuis geen alternatief meer is;
  • er sinds het wegvallen van het verzorgingshuis een gat is ontstaan tussen zelfstandig thuis wonen aan de ene kant en opgenomen worden in een verpleeghuis anderzijds;

verzoekt het college van Gedupeerde Staten:

  • om een voortrekkersrol te spelen in het bewerkstelligen van meer alternatieve woonvormen en verzorgingshuizen voor ouderen in de diverse gemeentes van onze provincie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

JA21, FvD, PvdD, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Geen BTW op 0V kaartjes

Lees verder

Motie: Vaker uitzondering voor lintbebouwing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer