Motie Tran­si­tie­coach ter onder­steuning groene onder­nemers


Voed­sel­visie 2020-2030

1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in online vergadering bijeen op 1 februari 2021, ter behandeling van de Voedselvisie 2020-2030;

constaterende dat:

  • in de Voedselvisie wordt erkend dat plantaardige eiwitten duurzamer zijn dan dierlijke en dat het onder andere daarom belangrijk is om in te zetten in de groene eiwittransitie voor humane consumptie;
  • de groene eiwittransitie en de transitie naar natuurinclusieve landbouw veel voordelen kan opleveren voor natuur, milieu, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn;
  • veel ondernemers en boeren open staan om deze transitie te maken;
  • ondernemers en boeren echter ondersteuning nodig hebben om de transitie te kunnen maken;
  • deze ondernemers dit ook hebben aangegeven tijdens het symposium “Voedselvisie: Food for Thought” in het provinciehuis in maart vorig jaar [1];

overwegende dat:

  • koplopers en beginners in de eiwittransitie en natuurinclusieve landbouw nu moeten concurreren tegen bedrijven van ‘het oude’ systeem die steun krijgen van de overheid, bestaande netwerken en subsidies, en dat is zwaar voor groene nieuwkomers [2];
  • de groene eiwittransitie en transitie naar natuurinclusieve landbouw niet vanzelf gaat en de ondernemers/boeren vaak ondersteuning nodig hebben van de provincie;
  • veel andere provincies die bezig zijn met de eiwittransitie en landbouwtransitie daarom hiervoor een soort transitiemanager of transitiecoach hebben aangesteld;
  • de transitiecoach kan boeren en ondernemers ondersteunen door een duidelijk en makkelijk benaderbaar aanspreekpunt te zijn en ze onder andere met (gevestigde) bedrijven in de voedselketen (veehouders, telers, ontwerpers, producenten, wetenschappers, etc.) te verbinden, met ze mee te denken als het gaat om mogelijke (Europese) subsidies en bijvoorbeeld ruimtelijke kansen en mogelijkheden voor telen, verwerking en opslag van groene eiwitten;
  • daarbij kan de transitiecoach integraal ook de doelen op het gebied van stikstofreductie, natuur, klimaat en milieu meenemen in adviezen en ondersteuning;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

om bij de uitwerking van de Voedselvisie 2020-2030 ook de mogelijkheid voor de aanstelling van een transitiecoach voor het versnellen en ondersteunen van de groene eiwittransitie en de natuurinclusieve landbouw te onderzoeken;

dat voor de behandeling van de Uitvoeringsagenda Voedselvisie aan PS/commissie voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren
Süleyman Koyuncu, DENK

[1] https://noordholland.partijvoo...

[2]

Beluister ook de tips van de boeren van De Nieuwe Melkboer daarover. Die hadden hele concrete tips voor de provincie over hoe provincie kan helpen. Klik hier voor hun presentatie:


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, Denk, PvdA, PvdD, SP

Tegen

CDA, JA21, PVV, VVD