Motie Tata Steel: ideeën en scenario's opnemen in NRD


JA21, CU, D66, PvdD, CDA

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 mei 2023,te Haarlem, ter vaststelling van: "Toepassen Provinciale coördinatieregeling bij project Heracless-Groen Staal (VD-20-2023l,."

constaterende dat:

 • Tata Steel Nederland (TSN) het opleveren van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft uitgesteld omdat zij het noodzakelijk achten opnieuw naar Project Heracless te kijken, omdat er sinds 2021 extra inzichten zijn ontstaan;
 • de NRD belangrijk is omdat daarin staat welke milieueffecten zullen worden onderzocht en welke alternatieven vergeleken worden in de Milieueffectrapportage (MER);
 • TSN aangeeft dat externe ontwikkelingen zoals verslechterde economische- en marktomstandigheden, energiecrisis, stikstofproblematiek en de extra klimaatmaatregelen van het kabinet impact hebben op het plan en verwerkt moeten worden;
 • TSN aangeeft dat input van het participatietraject met de omwonenden en de recente rapporten van het RIVM en de OVV meegenomen zullen worden;

overwegende dat:

 • TSN extra tijd en ruimte pakt aan het begin van het proces van Project Heracless om de plannen te herzien;
 • dit uitstel niet tot vertraging mag leiden van de uiteindelijk gestelde doelen omtrent sluiting van de meest vervuilende onderdelen, maar tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om vroegtijdig in het proces verbeteringen door te voeren in Project Heracless;
 • veranderingen en ontwikkelingen in Project Heracless kansen kunnen bieden voor optimalisatie van de Plannen;
 • omwonenden en maatschappelijke organisaties in het participatieproces concrete ideeën en scenario's hebben ingebracht voor de route naar groen staal;

roept Gedeputeerde staten op:

 • TSN dringend te verzoeken om de door omwonenden en maatschappelijke organisaties werkbare ingediende ideeën en scenario's op te nemen in de concept-NRD en de MER;
 • met TSN en ODNZKG in gesprek te blijven over de haalbaarheid van de planning van Project Heracless nu er uitstel is aangevraagd voor oplevering van de concept-NRD;
 • PS te informeren wanneer dit uitstel leidt tot het later realiseren van de gestelde doelen en/of om extra inzet vraagt bij de ODNZKG;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BBB, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, Volt, CDA, SP, CU

Tegen

VVD, PVV, FvD, 50Plus