Motie ruim­hartige compen­satie natuur West­fri­siaweg


11 oktober 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 oktober ’21, ter behandeling van Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg;

constaterende dat:

  • uit de ‘Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg’ blijkt dat er een voordelig saldo van 9,17 miljoen euro resteert;

overwegende dat:

  • destijds niet gekozen is voor de meest natuurvriendelijke oplossing van de Westfrisiaweg;
  • de nadelige gevolgen van het gekozen tracé voor de natuur niet ruimhartig, maar minimaal zijn gecompenseerd c.q. gemitigeerd;
  • grijze verbindingszones worden versterkt, groene worden verzwakt;

gehoord de discussie,

roepen Gedeputeerde Staten op:

een deel van het resterende geld Westfrisiaweg te besteden aan het ruimhartig compenseren van de nadelige gevolgen voor de natuur ten gevolge van de verbreding en aanleg van de Westfrisiaweg, door aanleg NNN, verbindingszones en oplossen van knelpunten;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, Denk