Motie Dier­vei­liger maken West­fri­siaweg


11 oktober 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 oktober ’21, ter behandeling van Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg;

constaterende dat:

  • uit de ‘Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg’ blijkt dat er een voordelig saldo van 9,17 miljoen euro resteert;

overwegende dat:

  • destijds niet gekozen is voor de meest natuurvriendelijke oplossing van de Westfrisiaweg;
  • de nadelige gevolgen van het gekozen tracé voor de natuur niet ruimhartig, maar minimaal zijn gecompenseerd c.q. gemitigeerd;
  • grijze verbindingszones worden versterkt, groene worden verzwakt;
  • Vogel- en dierenopvang De Bonte Piet in Midwoud eerder aangaf dat het aantal dieren dat in Midwoud opgevangen wordt, elk jaar stijgt;[1]
  • dit volgens de voorzitter van De Bonte Piet mede te maken heeft met grote infrastructurele werken, zoals de Westfrisiaweg waardoor de leefomgeving van dieren steeds kleiner wordt, waardoor zij moeilijker voedsel vinden;
  • mede door provinciaal beleid in de vorm van onder andere ruimtelijke ordening, bouwen en aanleg van wegen, het leefgebied van wilde dieren steeds beperkter wordt en wilde dieren onder andere daarom steeds vaker in nood komen;

gehoord de discussie,

roepen Gedeputeerde Staten op:

een deel van het resterende geld Westfrisiaweg te besteden aan het treffen van maatregelen om aanrijdingen met dieren op deze weg te voorkomen, zoals faunapassages, duikers en afrasteringen;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Medemblik Actueel | De Bonte Piet in Midwoud: dierenziekenhuis zonder opnamestop


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Denk, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU