Motie RES: Meer initi­ë­rende rol provincie


PvdD, PvdA, Denk

5 juli 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 juli 2021, ter behandeling
van de voordracht RES 1.0 Noord-Holland Nood en Noord-Holland Zuid (VD-31);

constaterende dat:

- de werkwijze van de RES is om een zorgvuldige afweging te maken in de regio’s samen met maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners;1

overwegende dat:

- de provincie een terughoudende positie inneemt in dit proces;

- de afstemming tussen gemeenten niet altijd even soepel verloopt;

- belangen van verschillende gemeenten niet altijd overeenkomen met het algemeen regionaal belang;

- de provincie hierin een rol heeft om het overstijgende belang te borgen en ook zelf met initiatieven kan komen;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

- in het vervolgtraject van de RES een meer initiërende rol te nemen daar waar een zorgvuldige afweging in het geding komt;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, Denk, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

50Plus/PvdO, D66, FvD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Problemen Tata Steel niet doorschuiven, maar bij de bron aanpakken

Lees verder

Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer