Motie Provin­ciale enquête naar rol provincie in dossier Tata Steel


Partij voor de Dieren, SP, CU

6 februari 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 februari 2023, ter behandeling van Actualiteit “Houdbaarheid vergunning Tata’s Kooksfabriek 2”;

constaterende dat:

  • in 2021 een rapport van het RIVM al liet zien dat omwonenden van Tata Steel structureel worden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkende stoffen die grotendeels afkomstig zijn van Tata Steel;
  • het RIVM in 2021 liet zien dat mensen onveilige hoeveelheden lood en kankerverwekkende stoffen binnen kunnen krijgen via dat neergedaald grof stof van Tata Steel. Langdurige blootstelling kan leiden tot neurologische ontwikkelingsstoornissen en een lagere IQ bij kinderen.
  • Tata al jaren regels overtreedt wat betreft o.a. rauwe kooks (waar gevaarlijke stoffen bij vrijkomen) en dit pas door inzet van omwonenden is opgepakt, na jaren van meldingen waar niets mee is gedaan;
  • het RIVM nog steeds geen significante afname van kankerverwekkende stoffen in de regio kan vaststellen;

overwegende dat:

  • door EenVandaag vorige week het zoveelste schandaal rondom deze fabriek naar voren kwam, namelijk dat de Kooksgasfabriek 2 al vanaf het begin in de jaren zeventig slecht was gebouwd, lekte en rookte. Er wordt gemeld dat de provincie daar mogelijk kennis van heeft gehad, maar niet ingreep;
  • het hele Tata dossier vraagt om een diepgaand onderzoek naar de rol van de provincie en de wijze waarop zij haar taken voor toezicht, vergunningverlening en handhaving heeft verricht en haar zorgplicht voor de burgers heeft ingevuld;
  • de Provinciewet via artikelen 151a-f de Provinciale Staten het recht van onderzoek 'recht van enquête’ biedt;[1]
  • zo’n provinciale enquête een goed middel is om alle feiten in het Tata dossier helder te krijgen;
  • bijvoorbeeld provincies Noord-Brabant en Limburg van dit instrument al gebruik hebben gemaakt;[2]

gehoord de discussie,

spreken uit:

  • zich op korte termijn met ambtelijke ondersteuning te gaan oriënteren op het toepassen van het recht van onderzoek volgens de Provinciewet, artikelen 151a-f, met het doel om alle feiten op tafel te krijgen als het gaat om de rol van de provincie in het dossier Tata Steel;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://wetten.overheid.nl/BWB...

[2] https://limburg.bestuurlijkein...


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Kleinschalige woonvormen zorgcentra voor ouderen

Lees verder

Motie Tata Steel: Alles op alles zetten om de vergunning van meest vervuilende onderdeel van Tata Steel dit jaar in te trekken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer