Motie Omge­vings­ver­or­dening: Klein­schalige woon­vormen zorg­centra voor ouderen


Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren, PVV, SP

30 december 2022

Provinciale Staten van Provincie Noord-Holland bijeen op 19 december 2022, ter bespreking van de Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet;

constaterende, dat:

  • verzorgingshuizen afgelopen jaren gesloten zijn omdat de regering besloot dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen;

overwegende, dat:

  • er na de sluiting van verzorgingshuizen weinig tot geen alternatieven op wijkniveau voor zijn teruggekomen;
  • er steeds meet structureel leegstaand vastgoed is in de provincie’.

verzoekt het college van Gedupeerde Staten:

  • om bij het opstellen van een volgende herziening van de OVNH aandacht te hebben voor kleinschalige woonvormen / zorgcentra voor ouderen;

en gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

JA21, FvD, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CDA, CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Actualisatie geheimhoudingslijst PS: Geheim altijd met datum

Lees verder

Motie Provinciale enquête naar rol provincie in dossier Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer