Motie PPLG: Slim omgaan met maat­schap­pelijk geld binnen PPLG


PvdD, Volt, D66

12 juni 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023, ter behandeling van concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);

constaterende dat:

 • in de concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) zeven transitiepaden zijn benoemd;
 • Transitiepad 1 o.a. inzet op de route van reductie van ammoniakemissie in de veehouderij via technologische ingrepen, als emissiearme-stallen en mestvergisting;
 • afgelopen jaren uit verschillende rapporten is gebleken dat deze route niet de oplossingen biedt die nodig zijn;
 • GS in de concept-startversie PPLG hiervoor circa 153 miljoen euro uit het Transitiefonds en Klimaatfonds aanvraagt bij het Rijk[1];
 • o.a. de WUR onlangs heeft bevestigd dat zulke technieken onvoldoende resultaten opleveren en rechterlijke uitspraken hierover bevestigen dat investeringen in zulke technieken een groot risico vormen voor de toekomst van de boeren zelf; [2]

overwegende dat:

 • de route van emissiearme-stallen dure symptoombestrijding is en haaks kan staan op de integrale aanpak en de doelen rondom bijvoorbeeld ecologie, grondgebondenheid, dierenwelzijn en een gezonde toekomst voor de boeren;
 • mestvergisting veel geld kost, maar de mestproblemen niet oplost en niet in lijn is met grondgebondenheid en kringlooplandbouw;[3]
 • toekomstboeren zoals Caring Farmers erop wijzen dat het maatschappelijk geld beter kan worden besteed aan echte transities in de landbouw;[4]
 • het Groenboerenplan, ondersteund door 901 organisaties, stelt dat “technologie behulpzaam kan zijn in de landbouw, maar dienend moet zijn aan systeemoplossingen en dierenwelzijn.” [5]
 • de miljarden in het Transitiefonds belastinggeld betreft dat maar één keer kan worden uitgegeven, en daarom effectief, kosten-efficiënt en verantwoord dient te worden besteed;
 • de provincie kan bepalen op welke maatregelen de nadruk wordt gelegd en kan voorkomen dat boeren opnieuw tot risicovolle en doodlopende investeringen worden verleid;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • om in het vervolgproces en uitvoering van het PPLG zoveel mogelijk de nadruk te leggen op bronmaatregelen die dienend zijn aan de transitie naar een toekomstbestendig landbouwsysteem dat ten goede komt aan boeren, burgers, natuur, dieren en milieu;
 • PS over de uitwerking daarvan eind dit jaar te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Zie beantwoording Technische vragen interim-commissie 1 juni ’23

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/05/11/dreun-voor-het-rijk-technische-innovaties-die-stikstof-moeten-reduceren-werken-onvoldoende-a4164516; https://eenvandaag.avrotros.nl/item/boeren-bang-voor-toekomst-nu-er-definitief-een-streep-is-gezet-door-milieuvriendelijke-stal/

[3] Ook adviesbureau Boerenverstand waarschuwt dat mestvergisting niet past bij kringlooplandbouw https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/480/mestvergisting-past-niet-bij-kringlooplandbouw; https://gelderland.stateninfor...

[4] https://caringfarmers.nl/oproep-aan-alle-kamerleden-die-meedoen-aan-het-debat-over-de-tijdelijke-wet-transitiefonds-landelijk-gebied-en-natuur-19-april/; https://edepot.wur.nl/572656

[5] https://edepot.wur.nl/572656; https://www.groenboerenplan.nl...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Gezonde toekomst voor iedereen, zonder intensieve veehouderij

Lees verder

Motie PPLG: Borging monitoring groen en gezond Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer